Store og langsiktige prosjekter

I tillegg til de mange mindre tiltakene i Miljøpakken, arbeider vi med store og mer omfattende prosjekter.

Nydalsbrua sett mot Trondheim. En framtidig Byåstunnel får utløp helt til venstre i illustrasjonen. Gang-og sykkelveg vil gå langs elvebredden.

Nydalsbrua (ny bru på Sluppen)

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet i oktober 2020. Brua skal stå ferdig i juni 2024, men håpet er åpning høsten 2023.

Byåstunnelen

Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som vil gi en ny forbindelse mellom Sluppen og Munkvoll på Byåsen.

Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller.

Fv. 704 Tanem-Tulluan

Miljøpakken/Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 fra Tanem til Tulluan.

Olav Tryggvasons gate er en av fire gater som skal bygges om. Innherredsveien starter først, deretter Kongens gate. Elgeseter gate er den fjerde.

Gateprosjektene

Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien skal bygges om og utbedres. Miljøpakken har mellom 3 og 4 milliarder kroner til disposisjon her og til ny trase for Metrobuss over Nyhavna.

Byggestart i østre del av Innherredsveien våren 2021, først i den tilstøtende Biskop Sigurds gate. Prosjektet omfatter en strekning på 1,3 km fra Solsiden til Saxenborg allé. Ferdig i 2024, kostnad 332 mill. kr. Deretter starter arbeid Kongens gate, først trolig ved Nordre Ilevollen. Gateprosjektene inngår som en del av satsinga på Metrobuss.

Elgeseter gate

Miljøgate Olav Tryggvasons gate

Innherredsveien

Fra en ett av de mange smarte tråkkene som Miljøpakken har bygd eller rustet opp siden 2014. Foto: Glen Musk.

Gåtiltak

Snarvegene har satt Trondheim på kartet. Hver enkelt snarveg er et lite tiltak, men samlet sett utgjør de smarte tråkkene et stort prosjekt i Miljøpakken.

Sykkelruter

Hovedsykkelveg Trondheim Øst

Brøsetruta – Sigurd Jorsalfars veg

Bromstadruta for sykkel

Miljøpakken har bygd terninalen i Prinsen-krysset og alle anlegg for Metrobussene, som begynte å kjøre i 2019. Foto: Glen Musk.

Kollektivtilbud

Milliarder til drift av buss og trikk

Miljøpakken skal primært investere i nye anlegg. Det store unntaket er tilskudd til å drifte buss og trikk. Fram til 2020 har Miljøpakken brukt 1,2 milliarder kroner på å styrke kollektivtilbudet. Fra nå av vil buss og trikk få ca 260 millioner kroner per år fra pakken.

Miljøpakken dekker med dette 25 prosent av det en busstur faktisk koster. Billettene ville ellers ha vært mye dyrere, og rutetilbudet ville ha vært dårligere. I Trondheimsområdet betaler passasjerene ca halvparten av hva det egentlig koster å reise kollektivt. Rundt år 2005 måtte de reisende dekke alle utgifter selv.

Metrobuss

Høsten 2019 ble det nye metrobussystemet rullet ut i Trondheim. Miljøpakken bygde 135 plattformer og 14 knute- og omstigningspunkt. Ca 10 kilometer strekning er utbedret.