Store og langsiktige prosjekter

I tillegg til de mange mindre tiltakene i Miljøpakken, arbeider vi med store og mer omfattende prosjekter.

Nydalsbrua sett mot Trondheim. En framtidig Byåstunnel får utløp helt til venstre i illustrasjonen. Gang-og sykkelveg vil gå langs elvebredden.

Nydalsbrua – ny bru på Sluppen

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet 16. oktober 2020. Brua åpnet for trafikk 16. oktober 2023, mens avsluttende arbeider tas våren 2024.

Byåstunnelen

Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som vil gi en ny forbindelse mellom Sluppen og Munkvoll på Byåsen.

Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller.

Fv. 704 Tanem–Tulluan

Miljøpakken bygger 4,5 km ny fv. 704 fra Tanem til Tulluan.

Olav Tryggvasons gate er en av fire gater som skal bygges om. Innherredsveien starter først, deretter Kongens gate. Elgeseter gate er den fjerde.

Gateprosjektene

Elgeseter gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien skal bygges om og utbedres. Miljøpakken har mellom 3 og 4 milliarder kroner til disposisjon her og til ny trase for Metrobuss over Nyhavna.

Byggestart i østre del av Innherredsveien, først i den tilstøtende Biskop Sigurds gate. Prosjektet omfatter en strekning på 1,3 km fra Solsiden til Saxenborg allé. Deretter starter arbeid Kongens gate, først ved Nordre Ilevollen. Gateprosjektene inngår som en del av satsinga på Metrobuss.

Elgeseter gate

Miljøgate Olav Tryggvasons gate

Innherredsveien

Bjørndalen–Lerkeveien er ett av de over hundre smarte tråkkene som Miljøpakken har bygget eller rustet opp siden 2014.

Gåtiltak

Snarveiene har satt Trondheim på kartet. Hver enkelt snarvei er et lite tiltak, men samlet sett utgjør de smarte tråkkene et stort prosjekt i Miljøpakken.

Sykkelruter

Hovedsykkelveg Trondheim Øst

Brøsetruta: Sigurd Jorsalfars veg

Bromstadruta for sykkel

Sverresborgruta

Miljøpakken har bygd terminalen i Prinsen-krysset og rundt 150 holdeplasser for metrobussene som begynte å kjøre i 2019. Foto: Glen Musk.

Kollektivtilbud

Milliarder til drift av buss og trikk

Miljøpakken skal primært investere i nye anlegg. Det store unntaket er tilskudd til å drifte buss og trikk. Til og med 2021 hadde Miljøpakken brukt 1,4 milliarder kroner på å styrke kollektivtilbudet. Fra nå av vil buss og trikk få ca 280 millioner kroner per år fra pakken.

Miljøpakken dekker med dette over 25 prosent av det en busstur faktisk koster. Billettene ville ellers ha vært mye dyrere, og rutetilbudet ville ha vært dårligere. I Trondheimsområdet betaler passasjerene ca halvparten av hva det egentlig koster å reise kollektivt. Rundt år 2005 måtte de reisende dekke alle utgifter selv.

Metrobuss

Høsten 2019 ble det nye metrobussystemet rullet ut i Trondheim. Miljøpakken bygde 135 plattformer og 14 knute- og omstigningspunkt. Ca 10 kilometer strekning er utbedret. Kapasiteten økte med ca. 60 %. Siden har vi oppgradert holdeplasser også utenfor metrobusslinjene.

Sykkelbruer

På oppdrag fra Miljøpakken har Norconsult utredet muligheten for nye gang- og sykkelbruer tre steder sentralt i Trondheim. Det er ikke klart om og når disse bruene bygges. Mellom Saupstad og Tiller bygger vi nå Saupstadbrua.

Vi har dessuten bygget en gang- og sykkelbru over E6 i Melhus og det planlegges en ny over Gaula for å gjøre det enklere å sykle og gå innad i Melhus.