Bromstadruta for sykkel

Miljøpakken planlegger sykkelveg med fortau over en strekning på 3,2 km fra Fernanda Nissens veg til Sildråpevegen (Bromstadruta).

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2025 (ikke avklart)
Status:
Under planlegging

Reguleringsarbeid har nå startet. Strekningen er delt inn i tre reguleringsplaner:

  1. Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg
  2. Bromstadvegen, strekningen Kong Øysteins veg – Tungasletta, og del av Bromstadekra
  3. Tungasletta og del av Ingvald Ystgaards veg og Granåsvegen

Bromstadruta går via Fernanda Nissens veg og Bromstadekra med tverrforbindelse til Bromstadvegen, videre via Tungasletta og deler av Ingvald Ystgaards veg og Granåsvegen der ruta avsluttes mot Sildråpevegen. Store deler av ruta inngår som en del av hovednettet for sykkel som ble vedtatt i Sykkelstrategien fra 2014.

Formål
– Sikre sammenhengende sykkelveg med fortau, inkludert gode sykkelkryssinger, gjennom regulering.
– Gi syklister og gående god framkommelighet, og et tilbud som oppleves trygt og sikkert for alle.

Framdrift
– Varsling av oppstart av reguleringsplan medio juni 2021
– Medvirkningsmøter august 2021
– Innsending av komplett planforslag mai–oktober 2022
Vedtatt reguleringsplan 2. kvartal 2023
Byggeplan 2024-2025
Bygging fra 2025

Hva mener du?
Du kan enkelt gi innspill til planen via et kart: Klikk på innspillkart
* Les om personvern nederst

Presentasjon medvirkningsmøter 24-26. august 2021

Dokumenter
Samlet varsel om planoppstart for Bromstadruta med kart
Varsel for Fernanda Nissens veg
Varsel for Bromstadvegen
Varsel for Tungasletta
Tilbakemeldingsbrev til byplankontoret
Planinitiativ

NB! Planavgrensninga er grov og viser større areal enn det som normalt er nødvendig for å bygge sykkelanlegget. Noen steder vil midlertidig erverv være aktuelt når det er nødvendig med tilgang til deler av grunnen. Det gjelder kun mens arbeidet pågår. Etterpå vil eiendommen føres tilbake til slik den så ut før det midlertidige ervervet fant sted.

Det langsiktige målet er å få etablert sykkelveg med fortau på hele strekningen. Byggeplanlegging og bygging forutsetter at strekningene blir prioritert for finansiering.

Ifølge Sykkelstrategien for Trondheim skal sykkelandelen dobles fra 2010 til 2025. Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående.

* Behandling av persondata i innspillkartet:
Den digitale løsningen for innspill bygger på programvareplattformen fra ESRI (Environmental Systems Research Institute) som benytter informasjonskapsler for forbedret brukeropplevelse (https://www.esri.com/nb-no/privacy/manage-privacy/cookies). Persondata blir ikke innhentet. Data som blir samlet inn via denne løsningen blir slettet når det ikke er nødvendig å bruke informasjonen som er innhentet, senest 10. september 2022.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)