Brøsetruta: Sigurd Jorsalfars veg

Sykkelveg med fortau i Sigurd Jorsalfars veg.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
2026
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2028

Miljøpakken har fått utarbeidet reguleringsplaner for sykkelveg med fortau på deler av Brøsetruta langs Sigurd Jorsalfars veg og øvre del av Blussuvollsbakken. Strekningen er totalt 1,2 km, fordelt på to reguleringsplaner. Arbeidet med detaljprosjektering starter i 2024.

Brøsetruta
strekker seg fra Øvre Bakklandet til Dragvoll. Den går via Blussuvollsbakken, Tyholt, Sigurd Jorsalfars veg og Granåsvegen. Ruta inngår i hovednettet for sykkel som ble vedtatt i Sykkelstrategien fra 2014. Den er nærmere 3 km. lang.

Formål med denne delen av Brøsetruta (Sigurd Jorsalfars veg)
– Sikre en sammenhengende sykkelveg med fortau, inkludert gode sykkelkryssinger, ved hjelp av regulering.
– Gi syklister og gående god framkommelighet, og et tilbud som oppleves trygt og trafikksikkert for alle.

Planlagt fremdrift

– Kommunalteknikk utarbeider byggeplan 2024-2025.
– Eierskapsenheten gjennomfører avtaleinngåelse om kjøp og leie av privat grunn, 2025-2026.
– Oppstart bygging tidligst 2026. Oppstart avhenger av gjennomføringen av punktene ovenfor.

Langsiktig mål
er å få etablert sykkelveg med fortau på hele strekningen fra Blussuvoll til Angelltrøa. Det vil gi totalt 2,1 km sammenhengende sykkelveg med fortau.
Mindre delstrekninger kan få en enklere sykkelløsning. Ifølge Sykkelstrategien for Trondheim skal sykkelandelen dobles fra 2010 til 2025. Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående. Den nye sykkelvegen vil forlenge det eksisterende anlegget forbi Blussuvoll ungdomsskole og Strinda videregående i begge retninger.

Illustrasjonen viser planprosessen – de ulike fasene fra start til mål (vedtatt plan):

Dette er gjort i prosjektet:
– Oppstart reguleringsplan varslet 2. juni 2021.
– Digitalt åpent informasjonsmøte avholdt 15. juni 2021.
– Befaring med naboer og interessenter gjennomført 22. juni 2021.
– Frist for innsending av innspill 1. juli 2021.
– Medvirkning Eberg skole, AtB og andre særskilt berørte september/oktober 2021.
– Utarbeidelse av planforslag 3./4. kvartal 2021.
– Komplett planforslag oversendt Byplankontoret januar 2022.
– Suppleringer planforslaget 1./2. kvartal 2022.
– Saksbehandling Byplankontoret 3./4. kvartal 2022.
– Bygningsrådet vedtar å legge planforslagene ut på offentlig høring 24. november 2022.
– Planforslagene ble lagt ut til offentlig ettersyn 1. desember 2022, med høringsperiode frem til 23. januar 2023.
– Politisk behandling av planforslag 3./4. kvartal 2023
– Bearbeiding av planforslag og innlevering av endelig planforslag: 1./2. kvartal 2023.
– 19. oktober 2023 ble begge planene vedtatt av Bystyret i Trondheim kommune.
– 9. desember 2023: frist for klage på vedtak.
Prosjektet overføres fra Mobilitet- og samferdselsenhenten til Kommunalteknikk januar 2024.

Dokumenter

Vedtatt plan Øvre del av Blusuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Kong Inges gate – Harald Bothners veg.

Vedtatt plan Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Lillebergvegen – Brøsetvegen

 

Direkte dialog med prosjektet: mobilitet-samferdselsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)