Brøsetruta: Sigurd Jorsalfars veg

Sykkelveg med fortau i Sigurd Jorsalfars veg.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
2025
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2027

Miljøpakken har startet reguleringsplanarbeid for sykkelveg med fortau på deler av Brøsetruta langs Sigurd Jorsalfars veg og øvre del av Blussuvollsbakken. Strekningen er totalt 1,2 km, fordelt på to reguleringsplaner:
1.
Øvre del av Blussuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg mellom Kong Inges gate og Harald Bothners veg
2. Sigurd Jorsalfars veg: Lillebergvegen – Brøsetvegen

Brøsetruta
strekker seg fra Øvre Bakklandet til Dragvoll. Den går via Blussuvollsbakken, Tyholt, Sigurd Jorsalfars veg og Granåsvegen. Ruta inngår i hovednettet for sykkel som ble vedtatt i Sykkelstrategien fra 2014. Den er nærmere 3 km. lang.

Formål med denne delen av Brøsetruta (Sigurd Jorsalfars veg)
– Sikre en sammenhengende sykkelveg med fortau, inkludert gode sykkelkryssinger, ved hjelp av regulering.
– Gi syklister og gående god framkommelighet, og et tilbud som oppleves trygt og trafikksikkert for alle.

Dokumenter
Varsel om oppstart
Tilbakemeldingsbrev til byplankontoret

Kart planområde del 1
Planbeskrivelse del 1

Kart planområde del 2
Planbeskrivelse del 2

NB! Planavgrensning (kart planområde) er grov og viser større areal enn det som normalt er nødvendig for å bygge sykkelanlegget.

Planlagt fremdrift
– Høringsperiode frem til 23. januar 2023. Se planforslagene på https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/
– Bearbeiding av planforslag og innlevering av endelig planforslag: 1. kvartal 2023
– Politisk behandling av planforslag: 1./2. kvartal 2023
– Bystyret vedtar planen: 3. kvartal 2023.
Dette er gjort i prosjektet:
– Oppstart reguleringsplan varslet 2. juni 2021
– Digitalt åpent informasjonsmøte avholdt 15. juni 2021
– Befaring med naboer og interessenter gjennomført 22. juni 2021
– Frist for innsending av innspill 1. juli 2021
– Medvirkning Eberg skole, AtB og andre særskilt berørte september/oktober 2021
– Utarbeidelse av planforslag 3./4. kvartal 2021
– Komplett planforslag oversendt Byplankontoret januar 2022
– Suppleringer planforslaget 1./2. kvartal 2022
– Saksbehandling Byplankontoret 3./4. kvartal 2022
– Bygningsrådet vedtar å legge planforslagene ut på offentlig høring 24. november 2022
– Planforslagene lagt ut til offentlig ettersyn 1. desember 2022

Presentasjon fra åpent møte 15.06.21

Referat fra åpent møte 15.06.21

Direkte dialog med prosjektet: mobilitet-samferdselsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Langsiktig mål
er å få etablert sykkelveg med fortau på hele strekningen fra Blussuvoll til Angelltrøa. Det vil gi totalt 2,1 km sammenhengende sykkelveg med fortau.
Mindre delstrekninger kan få en enklere sykkelløsning. Ifølge Sykkelstrategien for Trondheim skal sykkelandelen dobles fra 2010 til 2025. Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående. Den nye sykkelvegen vil forlenge det eksisterende anlegget forbi Blussuvoll ungdomsskole og Strinda videregående i begge retninger.

Illustrasjonen viser planprosessen – de ulike fasene fra start til mål (vedtatt plan):

 

 

 

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen