Nydalsbrua – ny bru på Sluppen

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet 16. oktober 2020. Brua åpnet for trafikk 16. oktober 2023, mens avsluttende arbeider tas våren 2024.

Prosjekttype:
Veg
Tiltakshaver:
Statens vegvesen
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2023/2024

Prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Vegnettet bygges også ut. Brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru.

Den 183 meter lange brua med et 55 meter høyt, skråstilt tårn blir et nytt landemerke i Trondheim.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sto for den offisielle åpninga av Nydalsbrua, flankert av avtroppende ordfører Rita Ottervik og avtroppende fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Fakta om utbygging i tillegg til selve Nydalsbrua:– Ny Osloveg: Ca. 1,2 km
– To nye bruer over Leirelva (Leirosbrua Nord og Leirosbrua Sør)
– Eksisterende Sluppen bru opprustes og blir dedikert gang- og sykkelbru
– Sykkelveg med fortau: Ca. 1,7 km sykkelanlegg med høy standard.
– Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen

Ca 1 km av anlegget for fotgjengere og syklister på østsida av elva sto igjen å gjøre ferdig da brua ble tatt i bruk.  Sykkelanlegget står etter planen klart før årsskiftet. Sluppen bru skal utbedres. Den vil bli forbeholdt myke trafikanter. Denne brua skal være ferdig oppgradert sommeren 2024. Se film som viser hvordan tilbudet for gående og syklende blir til slutt:

Neste etappe kommer snart
I tillegg til rv. 706 Osloveien Sluppen – Stavne med Nydalsbrua er andre aktuelle prosjekter i området Byåstunnelen og lokk over E6 med kollektivknutepunkt på Sluppen øst for Nidelva. Alle prosjektene vil ha egne prosesser med egne reguleringsplaner.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører Rita Ottervik sto sentralt da Miljøpakken ble dannet i 2008/2009 som en miks av bompenger, statlig støtte og lokale midler. Behovet for en god forbindelse øst-vest med ny bru og tunnel til Byåsen var en viktig årsak til avtalen om bompenger for også å få penger fra staten, understreket Sandvik i åpningstalen. Rita Ottervik poengterte at den nye byvekstavtalen med bompenger ut 2033 gjør det mulig å bygge Byåstunnelen.

Selv om brua i seg selv er et tiltak for bedre flyt i biltrafikken, skal prosjektet som helhet bidra til nullvekstmålet og andre av Miljøpakkens mål: Bedre tilbud spesielt for syklister, mindre gjennomgangstrafikk i Midtbyen, økt framkommelighet for næringstransporten, og etter hvert et mye bedre kollektivtilbud øst-vest.

Gamle, slitne Sluppen bru er en skarp kontrast til Nydalsbrua. Også denne brua blir mye bedre til sommeren. Bilene er allerede borte.

Nydalsbrua sett fra nord. Sykkelvegen ligger nær elvebredden, Osloveien litt høyere opp under rundkjøringa ved portalen til Byåsentunnelen.

Prosjektleder er Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen
martin.engum@vegvesen.no
951 65 474

Tidligere prosess:
Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget. Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.

Desember 2017: Reguleringsplanen vedtatt, her finner du saksdokumentene.

Juli 2019: Bygging av brua sendt ut på anbud. 

Tilbakeblikk: Slik blir den nye brua på Sluppen

Last ned:

Kommunedelplan Sluppen-Stavne

Konsekvensutredning Sluppen-Stavne

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan