Kongens gate

Miljøpakken skal oppgradere Kongens gate.

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Under planlegging

Forprosjektsrapporten finner du her.

Planprogram ble fastsatt 5. februar 2019.

Bakgrunn

Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss, og fra 2019 vil det også gå en metrobusslinje her. Kongens gate er i dårlig stand, delvis på grunn av utfordrende grunnforhold, og hovedhensikten med prosjektet er å heve standarden på gata.

I tillegg til å bli en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder, skal gata også gi gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt.

Det er vedtatt å utvide prosjektet til å omfatte utbedring av Nordre Ilevollen, som kan bli første delstrekning som bygges om. Her inngår oppgradering av trikkesporet og ny busstasjon Ila/Hjorten. Mulig utbyggingsperiode for denne strekningen er 2021-2022.

Prosjektet er en del Gateprosjektet, som også omfatter Elgeseter gate, Innherredsveien og Olav Tryggvasons gate. Gateprosjektet startet opp våren 2018, og er organisert tverretatlig i tråd med vedtatt mandat, der Miljøpakkens programråd er styringsgruppe.

Status for arbeidet

Innledende planarbeid ble avsluttet høsten 2019.

Her er oversikt over bakgrunnsrapporter.

Alternativer Kongens gate (oppdatert 16.8.19)

Notat Kongens gate Fase 1

I november 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte om prosjektet. Her er spørsmål og svar fra møtet.

Planen er å legge fram forslag til utforming av gata for politisk behandling i 2020. Finansiering av fornying av gatene skal behandles som del av Bymiljøavtalen. Byggestart vil være avhengig av finansieringsvedtak.

 

Relaterte artikler

Kolstadvegen – kollektivfelt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer

Innfartsparkering Ler, Melhus