Kongens gate

Miljøpakken skal oppgradere Kongens gate.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
402 mill. kr.
Ferdigstilling:
2026

Det smale fortauet på sørsida av gata er ei politisk nøtt. Utvidelse av fortauet vil kreve at areal i vegbanen blir redusert.

 

Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss. Gata er i dårlig stand, delvis på grunn av vanskelige grunnforhold. Hovedhensikten med prosjektet er å heve standarden på gata.

Det som bygges
Prosjektet vil gi bedre trikkespor og vegdekke. Kollektivtrafikken får bedre betingelser, mens framkommelighet for bilister og gående ikke endres i særlig grad. Kvaliteten på veg og fortau blir bedre.
– Strekningen over Skansen/Nidareid, mellom Ilaparken og Vollgate, skal utformes etter prinsippet «kollektivgate nord»
– Strekningen mellom Vollgate og St. Olavs gate utformes med tre kjørefelt, hvor kollektivfeltet østover mot Midtbyen blir et midtstilt felt
– Trikkespor og kjøreledning skal bygges om på hele strekningen

Strekningen i Nordre Ilevollen ble i 2021 tatt ut av prosjektet og vedtatt forsert med byggestart i 2022. Her inngår oppgradering av trikkesporet og ny busstasjon Ila/Hjorten.

I tillegg til å bli en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder, skal gata også gi gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt.

Anslått framdrift
Desember 2023: Kontrakt med entreprenør.
Vår 2024: Byggestart.
2025: Delvis åpent.
Sommer 2026: Alt ferdig.

Gata må stenges under bygging. Det blir en utfordring når Trondheim skal arrangere ski-VM vinteren 2025. Prosjektet kan deles opp i etapper.
Arbeid med vann og avløp i Batterigata skal være ferdig våren 2024.

Gata er en utfordring for trikken, og trikken er en utfordring for vedlikeholdet slik som gata er nå.
Gata er en utfordring for trikken, og trikkedrift krever høyere standard enn i dag.

 

Prosjektet er en del Gateprosjektet, som også omfatter Elgeseter gate, Innherredsveien og Olav Tryggvasons gate. Gateprosjektet startet opp våren 2018, og er organisert tverretatlig i tråd med vedtatt mandat, der Miljøpakkens programråd er styringsgruppe.

Forprosjektsrapporten finner du her.

Planprogram ble fastsatt 5. februar 2019.

Innledende planarbeid ble avsluttet høsten 2019.

Her er oversikt over bakgrunnsrapporter.

Alternativer Kongens gate (oppdatert 16.8.19)

Notat Kongens gate Fase 1

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)