Kongens gate

Planprogram på høring nå!

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet for Kongens gate eller Innherredsveien, sendes skriftlig til e-post: firmapost-midt@vegvesen.no, eller med vanlig post til Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE

Bakgrunn

Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss, og fra 2019 vil det også gå en metrobusslinje her. Kongens gate er i dårlig stand, delvis på grunn av utfordrende grunnforhold, og hovedhensikten med prosjektet er å heve standarden på gata.

I tillegg til å bli en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder, skal gata også gi gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt.

Prosjektet er en del Gateprosjektet, som også omfatter Elgeseter gate, Innherredsveien og Olav Tryggvasons gate.

Status for arbeidet

Gateprosjektet startet opp 19. april 2018, og organiseres tverretatlig i tråd med vedtatt mandat der Miljøpakkens programråd er styringsgruppe.

Sommeren 2018 er brukt til å innhente grunnlagsdata og supplerende registreringer. Planprogram og varsel om planoppstart er sendt ut i november, med frist for innspill 15. desember 2018.

I november 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte om prosjektet. Her er spørsmål og svar fra møtet.

Forslag til utforming av gata planlegges lagt fram for politisk behandling våren 2019. Finansiering av fornying av gatene skal behandles som del av Bymiljøavtalen. Byggestart vil være avhengig av finansieringsvedtak, og bygging vil tidligst skje fra 2020.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Se alle treff