Miljøgate Olav Tryggvasons gate

Miljøpakken har gjennomført et prøveprosjekt for Olav Tryggvasons gate som miljøgate. Våren 2023 får politisk nivå i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune en sak om prinsipper for løsning i gata til behandling. Byggestart kan tidligst komme i 2024/2025.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Tidligst 2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
7 millioner (prøveprosjekt)

Bystyret og fylkestinget vedtok i 2017 at Olav Tryggvasons gate skal utformes som tofelts kollektivgate med sykkelveg eller sykkelfelt.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380477

Prøveprosjektet innførte bla sykkelfelt, som senere ble fjernet for å bedre framkommeligheten for buss.  Det er i stedet etablert et sykkeltilbud i Fjordgata. Les om prøveprosjektet lenger ned.

Videre arbeid i gata ble utsatt i påvente av gatebruksplanen for Midtbyen, som nå er vedtatt.

Planprogram på høring
Planprogram for reguleringsplan/byggeplan var på høring høsten 2018. Planprogrammet forteller om formålet med og forutsetninger for arbeidet. Det beskriver framdrift, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Forslag til planprogram

Trondheim bygningsråd vedtok 5. februar 2019 forslag til planprogram med følgende tillegg:

1. Det utredes etablering av parkeringskjeller med vurdering av ulike finansieringsmodeller, inkludert privat medfinansiering, under Olav Tryggvasons gate. Det legges til grunn at anlegget skal kunne brukes til bl.a. varelevering og renovasjon.
2. Bygningsrådet viser til tidligere vedtak om samarbeid og dialog med næringsliv, transportører og andre relevante aktører i Midtbyen. Det forutsettes at dette følges opp.
3. Bygningsrådet viser til at omfattende ombygginger av flere hovedårer er under planlegging. Det forutsettes at det planlegges for kortest mulig byggeperiode. Videre at det planlegges og koordineres slik at større begrensninger i kapasitet som følge av ombygging ikke inntreffer samtidig.
Følgende alternativ skal vurderes på linje med de alternativene som skisseres i saksframlegget fra rådmannen: Tre kjørefelt i gata.

Bakgrunn
Bymiljøavtalen fra 2016 innebærer at fire sentrale gater inn mot Trondheim sentrum og i Trondheim sentrum skal bygges om, blant annet for å legge til rette for de nye metrobusslinjene som ble innført i august 2019.

Staten har bevilget penger til utbygging av infrastruktur for Metrobuss.  De fire gateprosjektene inngår her.
De tre andre er:
Elgeseter gate
Innherredsveien
Kongens gate

Historikk saksbehandling


Prøveprosjektet
Olav Tryggvasons gate ble prøvd ut som miljøgate med testing av ulike tiltak. Hensikten var bedre fremkommelighet for grønne trafikanter, og et bymiljø hvor det er attraktivt å være. Prosjektet startet 16. juli 2018.

Av endringer som består er gjennomkjøring forbudt for biler. Det er påbudt kjøreretning opp Søndre gate fra begge retninger, og inn Jomfrugata fra øst, slik som vist på kartet under.

To nye bussholdeplasser er bygget. Mellom Søndre og Nordre ligger en ny bussholdeplass vestover, som er tatt i bruk. Den erstatter både holdeplassen som var på motsatt side for Nova, og holdeplassen sørover i Søndre (på hjørnet mot Olav Tryggvasons gate).

På den nordlige siden av gata ble det midlertidig prøvd ut  flere møbleringssoner med beplanting, sitteplasser og sykkelparkering.

Basert på nesten ett års erfaring ble det vedtatt å gjøre noen endringer først og fremst for at bussen skal komme lettere fram:
* Sykkelfeltene fjernes på strekningen mellom Kjøpmannsgata og Søndre gate.
* Det gir plass til et ekstra felt for buss og bil.
* Trafikken mot Kjøpmannsgata får et eget felt for å svinge til venstre ved Kjøpmannsgata uten å hindre bussen.
* Trafikken motsatt veg får et ekstra felt for å svinge opp Søndre uten å hindre bussen.
* Ekstra varelevering ved Olavskvartalet ved å fjerne noen av utemøblene.

I en byromsundersøkelse sa folk at de ønsker seg mer grønt og flere sitteplasser i gata. Opprinnelig var planen at Bakke bru skulle stenges for biltrafikk inn til byen, men formannskapet i Trondheim kommune vedtok å holde brua åpen i begge retninger.

Det er laget nye soner for varelevering i forsøksperioden, og flere eksisterende soner er justert. Dette skal i størst mulig grad kompensere for bortfallet av varelevering i Olav Tryggvasons gate.

Evaluering
Det er gjennomført en omfattende evaluering av prøveprosjektet basert på følgende:

  • Gående, gateliv/opphold og opplevd kvalitet, samt næringslivets opplevelse
  • Handel og omsetning
  • Sykkelbruk
  • Motortrafikk/bussfremkommelighet
  • Trafikksikkerhet
  • Effekt for transportaktører

Viktigste funn var at bussen får store forsinkelser i rushtid. Det er en svak økning i sykkeltrafikk og mindre nedgang i biltrafikk enn ventet. OBS! En kartlegging viser at 50 prosent av biltrafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk.

Evalueringsrapport prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm