Miljøgate Olav Tryggvasons gate

Miljøpakken ved Trondheim kommune har startet arbeidet med gateprosjektet Olav Tryggvasons gate.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2018
Status:
Pågår
Finansiering:
7 millioner

Bystyret og fylkestinget vedtok hhv 16.11.2017 og 19.12.2017 at Olav Tryggvasons gate skal utformes som tofelts kollektivgate med sykkelveg eller sykkelfelt.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380477

Det pågår for tiden et prøveprosjekt for å se hvordan mulige løsninger påvirker framkommelighet, handel, byliv mm. Les om prøveprosjektet lenger ned.

Planprogram på høring
Planprogram for reguleringsplan/byggeplan var på høring høsten 2018. Planprogrammet forteller om formålet med og forutsetninger for arbeidet. Det beskriver framdrift, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Forslag til planprogram

Trondheim bygningsråd vedtok 5. februar 2019 forslag til planprogram med følgende tillegg:

1. Det utredes etablering av parkeringskjeller med vurdering av ulike finansieringsmodeller, inkludert privat medfinansiering, under Olav Tryggvasons gate. Det legges til grunn at anlegget skal kunne brukes til bl.a. varelevering og renovasjon.
2. Bygningsrådet viser til tidligere vedtak om samarbeid og dialog med næringsliv, transportører og andre relevante aktører i Midtbyen. Det forutsettes at dette følges opp.
3. Bygningsrådet viser til at omfattende ombygginger av flere hovedårer er under planlegging. Det forutsettes at det planlegges for kortest mulig byggeperiode. Videre at det planlegges og koordineres slik at større begrensninger i kapasitet som følge av ombygging ikke inntreffer samtidig.
Følgende alternativ skal vurderes på linje med de alternativene som skisseres i saksframlegget fra rådmannen: Tre kjørefelt i gata.

Vedtaket om mer omfattende utredninger gjør at byggestart for en permanent løsning ikke er avklart.

Bakgrunn
Arbeidet med reguleringsplan og byggeplan for Olav Tryggvasons gate ble gjenopptatt sommeren 2018. Bymiljøavtalen fra 2016 innebærer at fire sentrale gater inn mot Trondheim sentrum og i Trondheim sentrum skal bygges om, blant annet for å legge til rette for de nye metrobusslinjene som innføres i august 2019.

Staten har bevilget penger til utbygging av infrastruktur for Metrobuss.  De fire gateprosjektene inngår her.

Historikk saksbehandling

Olav Tryggvasons gate er ett av fire store gateprosjekt. De andre er:
Elgeseter gate
Innherredsveien
Kongens gate


Prøveprosjektet
Olav Tryggvasons gate prøves ut som miljøgate. Hensikten er bedre fremkommelighet for grønne trafikanter, og et bymiljø hvor det er attraktivt å være. Gata skal etter hvert oppgraderes permanent, men nå gjennomføres et prøveprosjekt hvor mange ulike tiltak testes. Prosjektet startet 16. juli 2018.

Ny skilting er på plass. Det er nå gjennomkjøring forbudt for biler i Olav Tryggvasons gate. Det er påbudt kjøreretning opp Søndre gate fra begge retninger, og inn Jomfrugata fra øst, slik som vist på kartet under. For de som bare skal kjøre gjennom sentrum, anbefaler vi å velge Nordre avlastningsveg.

På den nordlige siden av gata er det flere møbleringssoner med beplanting, sitteplasser og sykkelparkering.

To nye bussholdeplasser er bygget. Mellom Søndre og Nordre ligger en ny bussholdeplass vestover, som er tatt i bruk. Den erstatter både holdeplassen som var på motsatt side for Nova, og holdeplassen sørover i Søndre (på hjørnet mot Olav Tryggvasons gate).

Basert på nesten ett års erfraing er det vedtatt å gjøre noen endringer først og fremst for at bussen skal komme lettere fram:
* Sykkelfeltene fjernes på strekningen mellom Kjøpmannsgata og Søndre gate.
* Det gir plass til et ekstra felt for buss og bil.
* Trafikken mot Kjøpmannsgata får et eget felt for å svinge til venstre ved Kjøpmannsgata uten å hindre bussen.
* Trafikken motsatt veg får et ekstra felt for å svinge opp Søndre uten å hindre bussen.
* Ekstra varelevering ved Olavskvartalet ved å fjerne noen av utemøblene.

Prøveprosjektet innebærer dermed i korte trekk:
* Fire felt blir gjort om til to felt (tre felt mellom Kjøpmannsgata og Søndre etter justering – se over)
* Det blir lov å kjøre inn i gata, men biltrafikken må svinge av enten i Søndre eller Jomfrugata (se bilde med skilt under)
* Sykkelfelt på begge sider (unntatt mellom Kjøpmannsgata og Søndre)
* Busstopp mot vest flyttes fram til kryss mot Nordre gate
* Fortau på nordsida (solsida) utvides der det er plass og gir plass til sitteplasser og trær
* Varelevering i sidegater og i Olav Tryggvasons gate ved Olavskvartalet.

I byromsundersøkelsen som ble gjennomført i mai, kom det klart fram at folk ønsker seg mer grønt og flere sitteplasser i gata.

Opprinnelig var planen at Bakke bru skulle stenges for biltrafikk inn til byen, men formannskapet i Trondheim kommune vedtok å holde brua åpen i begge retninger.

Det er laget nye soner for varelevering i forsøksperioden, og flere eksisterende soner er justert. Dette skal i størst mulig grad kompensere for bortfallet av varelevering i Olav Tryggvasons gate. Se kart for vareleveringssoner og mer informasjon her

Evaluering
Det er gjennomført en omfattende evaluering av prøveprosjektet basert på følgende:

  • Gående, gateliv/opphold og opplevd kvalitet, samt næringslivets opplevelse
  • Handel og omsetning
  • Sykkelbruk
  • Motortrafikk/bussfremkommelighet
  • Trafikksikkerhet
  • Effekt for transportaktører

Viktigste funn er at bussen får store forsinkelser i rushtid. Det er en svak økning i sykkeltrafikk og mindre nedgang i biltrafikk enn ventet. OBS! En kartlegging viser at 50 prosent av biltrafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk.

Evalueringsrapport prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate

Relaterte artikler

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage

Støyskjerming i Utleirvegen

Støyskjerm ved Lohove barnehage