Innherredsveien

Miljøpakken bygger om Innherredsveien til miljøgate mellom rundkjøringa ved Solsiden og Saxenborg allé.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2021
Status:
Pågår
Finansiering:
332 mill. kr.
Ferdigstilling:
2024

Forberedende arbeider startet våren 2021. Hovedarbeidene i gata begynner våren 2022 og er ferdig høsten 2024.

Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 29.08.2019. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av Innherredsveien som ei moderne, framtidsrettet hovedgate inn til Trondheim sentrum, med hovedvekt på tilbudet for gående og syklende og framkommelighet for kollektivtrafikk.

Det er også et mål å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt.

Innherredsveien vil få sykkelveg med fortau på nordsiden. Det blir en rabatt med trær og belysning mellom sykkelveg og vegen for bil og buss (se illustrasjon under).

 

Prosjektet legger vekt på FNs bærekraftsmål nr. 9 ved å bygge solid infrastruktur. Det som bygges skal være av en slik kvalitet at det varer mange år.

Bygger for framtida

Det tar tid å bygge om Innherredsveien fordi mye arbeid må gjøres under bakken før man starter i gata. I Innherredsveien ligger det flere vann- og avløpsledninger som er over hundre år gamle. De må skiftes ut eller utbedres. Trondheim kommune ønsker å få utført disse arbeidene sammen med oppgraderingen av Innherredsveien. Der det er mulig blir det satt inn en strømpe inn i rørene. Da unngår en oppgraving. Det fører til lavere kostnader og reduserte C02 utslipp. Men det må også legges mange nye ledninger for å skille overvann og spillvann.

Forberedt på våtere klima
På grunn av klimaendringene skal en beregne at ekstremnedbøren er 40 prosent større enn før. For å ta unna så mye nedbør må vi legge en stor overvannsledning fra Svartlamon, under jernbanen, opp Biskop Sigurds gate og bort til Innherredsveien. Arbeidene med å legge den nye overvannsledningen starter i mars/april 2021 og antas ferdig høsten 2021. Grunnforhold er vanskelige. Det skal og legges mange nye kabler i gata.

Bakgrunn

Innherredsveien er ett av de store gateprosjektene i Miljøpakken, sammen med Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Elgeseter gate.

Etter at Strindheimtunnelen ble åpnet, ble trafikken i Innherredsveien redusert, det samme ble støy og utslipp. Gata ble 3. august 2019 en av traséene for Metrobuss.

I 2017 startet et prøveprosjekt på strekningen mellom Solsiden og Sirkus Shopping, som nå er stengt for gjennomkjøring med bil. Målet var å flytte personbiltrafikken til Strindheimstunnelen, og å teste ut om to kjørefelt ga nok kapasitet for bussene. Våren 2018 ble det vedtatt at de permanente løsningene for Innherredsveien skal følge de systemløsningene som ble brukt i prøveprosjektet.

Evaluering av prøveprosjekt i Innherredsveien

Ferdig strekning

Strekningen Saxenborg Allé-Sirkus Shopping sto ferdig i 2015, med nye og bedre holdeplasser ved Dalen Hageby. Holdeplassene har fjernvarme for snøsmelting. Det er bygd 150 m fortau langs sørsiden av Innherredsveien fra Persaunvegen og østover. På nordsiden av Innherredsveien er det bygget 150 m kombinert sykkelveg med fortau. Miljøpakken ga et delbidrag til metrobusstandard på anlegget; 9 millioner kroner.

 

Tidligere utredning

Komplett oversikt over alle rapporter finner du her.

 

 

Relaterte artikler

Stjørdal stasjon og andre planer i Stjørdal

Hommelvik stasjon og andre planer i Malvik

Ny Trondheim sentralstasjon