Innherredsveien

Miljøpakken jobber med ny løsning for Innherredsveien.

Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret høsten 2019. Byggestart blir våren 2021.

Komplett oversikt over alle rapporter finner du her.

Status for arbeidet

Ferdig rapport fra forprosjektet ligger her:

Forprosjektsrapport

Våren 2019 arrangerte prosjektledelsen dialogmøter med interessenter, naboer og berørte i Lademoen bydelshus:

28. februar kl 13-15: næringsinteresser og fagfolk

28. februar kl 18-20: beboere og berørte

Presentasjon fra dialogmøtet 28. februar

Referat fra dialogmøte 1

26. mars kl 13-15: næringsinteresser og fagfolk

26. mars kl 18-20: beboere og berørte

Notat fra første fase

Sommeren/høsten 2018 ble det innhentet grunnlagsdata og supplerende registreringer. Planprogram og varsel om planoppstart ble sendt ut i november, og fastsatt i Bygningsrådet 5. februar.

November 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte om prosjektet. Her finner du spørsmål og svar fra møtet.

I 2017 startet et prøveprosjekt på strekningen mellom Solsiden og Sirkus Shopping, som nå er stengt for gjennomkjøring med bil. Målet var å flytte personbiltrafikken til Strindheimstunnelen, og å teste ut om to kjørefelt ga nok kapasitet for bussene. Våren 2018 ble det vedtatt at de permanente løsningene for Innherredsveien skal følge de systemløsningene som ble brukt i prøveprosjektet.

Evaluering av prøveprosjekt i Innherredsveien

På strekningen fra krysset Saxenborg allé til og med krysset med Stadsingeniør Dahls gate blir det 2-3 kjørefelt, sykkelveg med fortau på nordsida og utvidet fortau på sørsida.

Bakgrunn

Innherredsveien er ett av de store gateprosjektene i Miljøpakken, sammen med Kongens

gate, Olav Tryggvasons gate og Elgeseter gate.

Etter at Strindheimtunnelen ble åpnet, ble trafikken i Innherredsveien redusert, det samme ble støy og utslipp. Gata vil fra 3. august 2019 bli én av traséene for Metrobuss.

I tillegg til at Innherredsveien skal bli en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder, skal gata også gi gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt.

Ferdig strekning

Strekningen Saxenborg Allé-Sirkus Shopping sto ferdig i 2015, med nye og bedre holdeplasser ved Dalen Hageby. Holdeplassene har fjernvarme for snøsmelting. Det er bygget 150 m fortau langs sørsiden av Innherredsveien fra Persaunvegen og østover. På nordsiden av Innherredsveien er det bygget 150 m kombinert sykkelveg med fortau. Miljøpakken ga et delbidrag til superbusstandard på anlegget; 9 millioner kroner.

Løsningen med egen trasé for superbussen ble vedtatt i formannskapet i juni 2013, men bystyret vedtok i juni 2015 å gjennomføre en forsøksordning med en løsning med to kjørefelt, for å teste ut om det gir nok kapasitet for både busser og biler på strekningen.

Politikernes vedtak

Relaterte prosjekter

Se alle treff