Innherredsveien

Miljøpakken bygger om Innherredsveien til miljøgate mellom rundkjøringa ved Solsiden og Saxenborg allé. Miljøgata blir en effektiv kollektivåre godt tilrettelagt også for gående og syklende, gateliv og handelsvirksomhet.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Sommer 2023
Status:
Pågår
Finansiering:
332 mill. kr.
Ferdigstilling:
2025

Forberedende arbeider startet våren 2021. Bygging startet sommeren 2023, og ferdigstillelse er høsten 2025. En stor del av den to år lange byggetida tida går med til å legge nye avløpsrør dypt nede i bakken, der det er krevende grunnforhold.  Det er vanlig å gjennomføre denne typen arbeid når det likevel skal graves i gater. Man slipper å grave to ganger, og samfunnet sparer penger.

Reguleringsplanen for Innherredsveien ble vedtatt i bystyret 29.08.2019 og vedtak om utbygging kom i 2020. Hensikten med planen er å gjøre Innherredsveien til ei moderne, framtidsrettet hovedgate inn til Trondheim sentrum, med hovedvekt på tilbudet for gående og syklende og framkommelighet for kollektivtrafikk.

Det er også et mål å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt. Med unntak av noen kryssløsninger blir Innherredsveien som på denne videoen:

Innherredsveien vil få sykkelveg med fortau på nordsiden. Det blir en rabatt med trær og belysning mellom sykkelveg og vegen for bil og buss (se illustrasjon under).

 

Prosjektet legger vekt på FNs bærekraftsmål nr. 9 ved å bygge solid infrastruktur. Det som bygges skal være av en slik kvalitet at det varer mange år.

Bygger for framtida

Det tar tid å bygge om Innherredsveien fordi mye arbeid må gjøres under bakken før man starter i gata. I Innherredsveien ligger det flere vann- og avløpsledninger som er over hundre år gamle. De må skiftes ut eller utbedres. Trondheim kommune ønsker å få utført disse arbeidene sammen med oppgraderingen av Innherredsveien. Der det er mulig blir det satt inn en strømpe i rørene. Da unngår en oppgraving. Det fører til lavere kostnader og reduserte CO2-utslipp. Men det må også legges mange nye ledninger for å skille overvann og spillvann. Ledningsetatenes ønske om å legge nye kabler i 2022 bidro til utsatt byggestart i selve gata til våren 2023.

Forberedt på våtere klima
På grunn av klimaendringene skal en beregne at ekstremnedbøren er 40 prosent større enn før. For å ta unna så mye nedbør måtte det legges en stor overvannsledning fra Svartlamon, under jernbanen, opp Biskop Sigurds gate og bort til Innherredsveien. Den nye overvannsledningen ble lagt i 2021. Arbeidet ble sluttført i 2022 fordi massene måtte sette seg. Tungt komprimeringsutstyr kunne ikke brukes pga vanskelige grunnforhold.

Bakgrunn

Innherredsveien er ett av de store gateprosjektene i Miljøpakken, sammen med Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Elgeseter gate.

Etter at Strindheimtunnelen ble åpnet, ble trafikken i Innherredsveien redusert, det samme ble støy og utslipp. Gata ble 3. august 2019 en av traséene for Metrobuss.

I 2017 startet et prøveprosjekt på strekningen mellom Solsiden og Sirkus Shopping, som nå er stengt for gjennomkjøring med bil. Målet var å flytte personbiltrafikken til Strindheimstunnelen, og å teste ut om to kjørefelt ga nok kapasitet for bussene. Våren 2018 ble det vedtatt at de permanente løsningene for Innherredsveien skal følge de systemløsningene som ble brukt i prøveprosjektet.

Ferdig strekning

Strekningen Saxenborg Allé-Sirkus Shopping sto ferdig i 2015, med nye og bedre holdeplasser ved Dalen Hageby. Holdeplassene har fjernvarme for snøsmelting. Det er bygd 150 m fortau langs sørsiden av Innherredsveien fra Persaunvegen og østover. På nordsiden av Innherredsveien er det bygget 150 m kombinert sykkelveg med fortau. Miljøpakken ga et delbidrag til metrobusstandard på anlegget; 9 millioner kroner.

Planlagt strekning

Utbedring a v strekningen fra Solsiden til Bakke bru skal utredes i 2023. Det vil også vli sett muligheten for bedre tilbud over Bakke bru.

Tidligere utredning

Komplett oversikt over alle rapporter finner du her.

 

 

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)