Bommene i Trondheim

Bomsystemet til Miljøpakken reduserer køene og utløser midler fra staten til flere infrastrukturprosjekter i byområdet.

Vanlige spørsmål om bomsystemet

Hva går bompengene mine til?

Miljøpakkens bommer er en av finansieringskildene til Miljøpakken og utgjør i underkant av 40 prosent av midlene i Miljøpakken.

Dette bygger vi: Se oversikt over alle prosjektene i Miljøpakken

Hvorfor må vi betale bompenger?

Bompenger er en betingelse for å få penger fra Staten til prosjektene i Miljøpakken. Ei bomkrone utløser rundt regnet ei statlig krone.

En annen viktig effekt av bommene er at de bidrar til å redusere unødvendig bilbruk. I kombinasjon med Miljøpakkens prosjekter og øvrige tiltak er bommene med på å kutte køer slik at de som må kjøre kommer fortere frem.

Hvorfor er bommene plassert der de er?

Flere hensyn er veid opp mot hverandre, men i hovedsak er det tre viktige forklaringer:

  • Ikke så nær sentrum at det går ut over bruk av Midtbyen
  • I minst mulig grad splitte skolekretser
  • Mest bompenger der det skal investeres mest i nye veganlegg

Bommene er satt opp et stykke utenfor Midtbyen av hensyn til næringslivet i sentrum. Der er det allerede parkeringsavgifter som gir en ulempe sammenlignet med konkurrenter utenfor sentrum. Bommene skal heller ikke splitte skolekretsgrenser. De som betaler skal ha nytte av tiltakene i Miljøpakken, og det viser en evaluering fra 2015 at folk har. Den viser også at det ikke er store forskjeller på hva bilistene betaler i gjennomsnitt i ulike bydeler og kommuner.

Hva er timeregel og månedstak?

Timesregel: Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter for samme kjøretøy.

Månedstak: I Miljøpakken belastes du maksimalt for 110 betalende passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken.

Både timeregel og månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Hvorfor bør jeg ha AutoPASS-brikke?

  • For å få rabatter
  • For å nyte godt av timesregelen
  • For å få månedstak

Spørsmål om faktura?

Ta kontakt med et AutoPASS-selskap om du har brikke eller vil opprette avtale for å få rabatter.
Ta kontakt med Vegamot ved spørsmål hvis du ikke har brikke.

Bilist

Rabatter

I Miljøpakken gjelder rabattene timeregel og månedstak.

For å få rabatter må du ha lokal AutoPASS-avtale. Avtalen gir også 20 prosent avslag i bommene.

Tidligere var det full rabatt for nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler). Fra 1. november 2021 har også disse måttet betale i bommen, dog sterkt rabattert med 20 % av vanlig takst. Snart øker avgiften for disse til 40 % av vanlig takst, trolig fra 1. februar 2023. Tunge kjøretøy uten utslipp kjører fortsatt gratis.

Hva koster det å passere bommene?

Takster gjeldende fra 1. mars 2022. Se Vegamots oversikt over takster for oppdatert oversikt.

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid (kl. 7–9 og 15–17): 17 kr. Utenfor rush: 13 kr. Brikke gir 20 % rabatt (sats blir da hhv. 13,60 kr/10,40 kr).

Klæbu, Klett, Være og Sluppen (inkludert Fossestuvegen): Rushtid (kl. 7–9 og 15–17): 37 kr. Utenfor rush: 18 kr. Brikke gir 20 % rabatt (sats blir da hhv. 29,60 kr/14,40 kr).

Spesielt unntak: Ved kjøring Tonstad-Sluppen og Bøckmans vei-Sluppen (begge retninger) betaler du bare i første bompunkt, selv om bompunktene tilhører forskjellige snitt.

Moholt: På grunn av plasseringen av bompunktene, må biler som kjører til/fra Omkjøringsvegen og til/fra Dragvoll/Steinan etc., i noen tilfeller passere gjennom bommene. Disse passeringene blir annullert med gyldig AutoPASS-brikke ved passering gjennom begge bompunktene i løpet av noen minutter (det er tatt høyde for kø).

Tunge kjøretøy: 

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid: 40 kroner. Utenfor rush: 32 kroner.

Klæbu, Klett, Være og Fossestuvegen: Rushtid: 88 kroner. Utenfor rush: 44 kroner.

Sluppen: Rushtid: 58 kroner. Utenfor rush: 29 kroner.

Holtermannsveien: Rushtid: 67 kroner. Utenfor rush: 50 kroner.

Timeregel og bomsnitt

Med brikke og avtale betaler du bare én gang i løpet av en time innenfor hvert enkelt bomsnitt. Noen snitt består av mange bompunkter, andre består av bare ett:

  • De ni bommene på innsiden av Omkjøringsveien er ett snitt: Tempevegen, Holtermannsvegen, Bratsbergvegen, Torbjørn Bratts veg, Jonsvannsveien, Tungasletta, Landsbruksvegen, Håkon VIIs gate, rv. 706 Leangensletta.
  • De tre bommene på Byåsen er ett snitt: Gamle Oslovei, Byåsveien, Bøckmanns veg.
  • I tillegg kommer dagens fire bomsnitt: Klett (tre punkter), Sluppen (to punkter ved Sluppen bru + Fossestuvegen), Tonstad og Være.

Innenfor samme bomsnitt kan du passere så mange bomstasjoner du vil (også samme bompunkt) og i begge retninger innen en time og betale bare for første passering.

På vei til fotballtrening

Bominnkreving langs ulike strekninger:

Klett–Midtbyen: Bom på Klett, Tonstad og i Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene.

Heimdal–Midtbyen over Sluppen: Bom ved Sluppen bru og i Tempevegen, betaling i begge bompunktene.

Tiller–Lade: Bom på Tonstad og Haakon VIIs gate, betaling i begge punkter.

Ranheim–Midtbyen: Bom på rv. 706.

Hundhammeren–Midtbyen: Bom på Være og rv. 706, betaling i begge bompunktene.

Klæbu–Gløshaugen: Bom på Torgård, Tonstad og Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene, eller Tillerbrua og Bratsbergveien, betaling i begge bompunktene.

Lade–Dragvoll: Bom i Haakon VIIs gate eller Tungasletta eller Jonsvannsveien avhengig av kjørerute.

Munkvoll–Moholt over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg, Sluppen og Jonsvannsveien, betaling i Bøckmanns veg og på Moholt. Retur: Betaling Moholt og Sluppen.

Munkvoll–Dragvoll over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg og Sluppen, betaling i første passeringspunkt hver vei.