Statistikk

Se hvordan folk reiser i Miljøpakkens område og hvordan vanene våre har endret seg over tid.

Reisevaner

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2020

Innbyggere som er 13 år eller eldre blir spurt jevnlig om hvordan de reiser. Resultatene finnes i nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). Her sammenligner vi nyeste tall (RVU 2020) med byvekstavtalens referanseår 2019 (RVU 2019).

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 57%

1% fra 2019

Miljøvennlig reise: 43%

1% fra 2019

Trondheim

52%

0%

48%

0%

Stjørdal

74%

0%

26%

0%

Malvik

84%

5%

16%

5%

Melhus

77%

0%

23%

0%

Tidsserier

Gratis parkering på arbeidsplass i Trondheim

Reisevaneundersøkelsen 2020

Andel gratis

Gratis bilparkering på jobb fører til at de fleste som har bil velger å kjøre. Med avgiftbelagt parkering på jobb velger som en tommelfingerregel rundt regnet halvparten av oss å reise miljøvennlig.

Andel med gratis parkeringsplass ved arbeidssted i Trondheim

7% prosentpoeng

Bosatte i Trondheim

6%

Bosatte i omegnskommuner

5%

Aktivitetsmåling

Syklister Rotvollekra

Sanntidsdata, i dag

Bompasseringer

Per august 2022

Manuelle tellinger av syklende og gående

Miljøpakken

Hvert år i september telles antall gående og syklende til og fra Midtbyen. Telling skjer mellom kl 7 og 9 og kl 15 og 17. Grovt anslått utgjør antall passeringer i disse tidsrommene nærmere 50 prosent av døgntrafikken. Fra 2020 er ståmoped inkludert i sykkeltallene.

Gående og syklende til og fra Midtbyen

Barn som sykler til skolen

Miljøpakken

Miljøpakken teller hvor stor andel av barna i barneskolen som sykler til skolen. Andelen økte i perioden 2013-2017/2018 for hhv høst/vår, men ser nå ut til å flate ut. (NB! Andelen vår 2020 er et anslag.)
Sykkelandelen varierer sterkt fra skole til skole; våren 2021 fra 8 prosent på Nyborg til over 50 prosent på Ranheim. Rundt regnet 15 prosent av barna blir kjørt med bil.

Andel syklende i prosent

Originale dokumenter

Eksterne statistikkilder

Trøndelag i tall

Se trondelagitall.no for mer samferdselsrelatert statistikk, for eksempel: