Statistikk

Se hvordan folk reiser i Miljøpakkens område og hvordan vanene våre har endret seg over tid.

Reisevaner

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsene 2019 og 2020

Innbyggere som er 13 år eller eldre blir spurt jevnlig om hvordan de reiser. Resultatene finnes i nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU). For 2018 har vi kun RVU for Trondheim. Derfor sammenligner vi RVU 2019 med 2018 for Trondheim, og med RVU 2013/2014 i de andre kommunene og for byvekstområdet samlet.
Rapport RVU 2019
Rapport RVU 2020
Figurene under vil bli oppdatert med 2020-data

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 57%

1% fra 2013/2014

Miljøvennlig reise: 43%

1% fra 2013/2014

Trondheim (fra 2018)

52%

1%

48%

1%

Stjørdal

75%

3%

25%

3%

Malvik

80%

3%

20%

3%

Melhus

78%

2%

22%

2%

Tidsserier

Gratis parkering på arbeidsplass i Trondheim

Reisevaneundersøkelsen 2019

Andel gratis

Gratis bilparkering på jobb fører til at de fleste som har bil velger å kjøre. Med avgift velger rundt regnet halvparten å reise miljøvennlig. Dette er en tommelfingerregel. Utslagene varierer fra sted til sted.

Andel med gratis parkeringsplass ved arbeidssted i Trondheim

3% prosentpoeng

Bosatte i Trondheim

4%

Bosatte i omegnskommuner

2%

Aktivitetsmåling

Syklister Rotvollekra

Sanntidsdata, i dag

Bompasseringer

Per april 2022

Manuelle tellinger av syklende og gående

Miljøpakken

Hvert år i september telles antall gående og syklende til og fra Midtbyen. Telling skjer mellom kl 7 og 9 og kl 15 og 17. Et grovt anslag tilsier at antall passeringer i disse tidsrommene utgjør nærmere 50 prosent av døgntrafikken.

Gående og syklende til og fra Midtbyen

Barn som sykler til skolen

Miljøpakken

Miljøpakken teller hvor stor andel av barna i barneskolen som sykler til skolen. Andelen økte i perioden 2013-2017/2018 for hhv høst/vår, men ser nå ut til å flate ut. (NB! Andelen vår 2020 er et anslag.)
Sykkelandelen varierer sterkt fra skole til skole; våren 2021 fra 8 prosent på Nyborg til over 50 prosent på Ranheim. Rundt regnet 15 prosent av barna blir kjørt med bil.

Andel syklende i prosent

Originale dokumenter

Eksterne statistikkilder

Trøndelag i tall

Se trondelagitall.no for mer samferdselsrelatert statistikk, for eksempel: