Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trondheim kommune, prosjektleder Bård Sand (924 58 949, bard.sand@trondheim.kommune.no)
Byggestart:
2021
Status:
Pågår
Finansiering:
Anslag: 165-212 mill kr.
Ferdigstilling:
Mai 2024


Det blir lettvint å bevege seg mellom disse folkerike områdene uten bil og buss når brua står ferdig høsten 2023.

Brua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Illustrasjonen over viser Saupstad til venstre.

Grunnforholdene i området er krevende. Reguleringsarbeid og grunnundersøkelser har tatt lengre tid enn først antatt. Konklusjonen er at det er teknisk mulig å bygge brua trass i vanskelige grunnforhold.

Før planlagt byggestart vinteren 2021 ble det klart at det må bygges ei permanent motfylling nede i Bjørndalen, ikke en midlertidig fylling som forutsatt tidligere. Årsaken er skjerpede sikkerhetstiltak for å hindre ras. Det førte til at fylkesvegen måtte legges om over en strekning på 350 meter. Byggestart ble dermed utsatt til høsten 2021, og kostnadene øker en del (anslag på økning mellom 25 og 70 mill kr). Brua skal etter den justerte framdriftsplanen stå ferdig i desember 2023. Gang- og sykkelvegnettet i tilknytning til brua vil være ferdig i mai 2024. Da kan forbindelsen tas i bruk.

Stenging av fv6682 i Bjørndalen

Arbeidene med etablering av motfylling og omlegging av fylkesvei 6682 i Bjørndalen startet 15. november 2021.  Fylkesvei 6682 ble stengt på en delstrekning for alle kjøretøyer til 29. april 2022. Gang- og sykkelvei ble holdt åpen i hele perioden. I tillegg var Bjørndalen åpen og tilrettelagt for utrykningskjøretøyer.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen