Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru over Bjørndalen

Miljøpakken planlegger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen, som skal knytte sammen Saupstad og Tiller.


Det vil bli lettvint å bevege seg mellom disse folkerike områdene uten bil og buss.

Brua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Den nederste illustrasjonen viser Saupstad til  venstre

Tidligere er det bevilget 6 mill. kr til planlegging. I i forslag til nytt handlingsprogram for Miljøpakken er det avsatt 120 mill. kr. til bygging. Ny reguleringsplan er vedtatt og nye kostnadsanslag gjennomført i 2018. Prosjektet er lagt ut på anbud som totalentreprise med forhandling våren 2020. Bygging starter på seinvinteren 2021 slik at brua kan tas i bruk i 2022.

Grunnforholdene i området er krevende. Reguleringsarbeid og grunnundersøkelser har tatt lengre tid enn først antatt. Konklusjonen er at det er teknisk mulig å bygge brua trass i vanskelige grunnforhold.

Relaterte prosjekter

Se alle treff