Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trondheim kommune, prosjektleder Bård Sand (924 58 949, bard.sand@trondheim.kommune.no)
Byggestart:
2021
Status:
Pågår
Finansiering:
Anslag: 165-212 mill kr.
Ferdigstilling:
Sommer 2024

På det øverste bildet begynner brua å reise seg i juli 2023. Det blir lettvint å bevege seg mellom disse folkerike områdene uten bil og buss når brua står ferdig i sommeren 2024.

Brua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Illustrasjonen nederst viser Saupstad til venstre.

Grunnforholdene i området er krevende. Reguleringsarbeid og grunnundersøkelser har tatt lengre tid enn først antatt. Konklusjonen ble at det er teknisk mulig å bygge brua trass i vanskelige grunnforhold.

Før planlagt byggestart vinteren 2021 ble det klart at det måtte bygges ei permanent motfylling nede i Bjørndalen, ikke en midlertidig fylling som forutsatt tidligere. Årsaken er skjerpede sikkerhetstiltak for å hindre ras. Det førte til at fylkesvegen måtte legges om over en strekning på 350 meter. Byggestart ble dermed utsatt til høsten 2021, og kostnadene øker betydelig (anslag 165-212 mill- kr.). Ifølge siste framdriftsplan skal brua og det tilknyttede gang- og sykkelvegnettet være ferdig innen 1. juli 2024.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)