Fv. 704 Tanem-Tulluan

Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 fra Tanem til Tulluan.

Prosjektet Tanem-Tulluan er en del av en helhetlig utbygging av fv. 704 fra Sandmoen til Tulluan i Klæbu.

Strekningen fra Røddekrysset til Tanem ble åpnet for trafikk i desember 2018. Fra Sandmoen til Røddekrysset skal det bygges ny gang- og sykkelveg, der anleggsarbeidet er forventet å begynne i 2021.

Mellom Tanem og Tulluan skal det nå bygges ny veg i en annen trase enn dagens veg langs Brøttemsvegen. Hovedmålet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø i boligområdene på strekningen. I tillegg bedres tilgjengeligheten til flere næringsområder og Vassfjellet skisenter.

Beskrivelse av vegtrase Tanem-Tulluan

I nord begynner den nye traseen med en ny arm i rundkjøringa på Tanem. Vegen går raskt inn i en tunnel under Litjmyrberget, med en lengde på ca. en kilometer. Vegtraseen går deretter langs Vassfjellet sørover på vestsiden av grustakene. Den krysser i bru over Tullbekken ved Bromstadtrøa og går forbi det nye næringsområdet på Tullusmyra. Ny veg bygges like sør for Kloppstykket og knyttes til Vassfjellvegen i ei rundkjøring og Brøttemsvegen i et T-kryss. Veganlegget avsluttes med rundkjøring i Moen-krysset.

Trafikkmengde

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fv. 704) gjennom Tanem er ca. 3.500 kjøretøy per døgn. 16 prosent av trafikken er tungtransport.

På Brøttemsvegen lenger sør mot Tulluan avtar trafikkmengden til ca. 1.500 kjøretøy per døgn. Det meste av gjennomgangstrafikk og nærings-/massetransport vil bli overført fra Brøttemsvegen til ny veg.

Framdrift

Anleggstarten er planlagt høsten 2021 og åpning av ny veg er planlagt høsten 2024.

Kart ny trase

Tanem-Tulluan

Tanem-Tulluan

Relaterte prosjekter

Se alle treff