Fv. 704 Tanem-Tulluan

Miljøpakken/Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 fra Tanem til Tulluan.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 480 mill kr
Ferdigstilling:
2024

Prosjektet er en del av en helhetlig utbygging av fv. 704 fra Sandmoen til Tulluan i Klæbu.

Strekningen fra Røddekrysset til Tanem ble åpnet for trafikk i desember 2018. Fra Sandmoen til Røddekrysset bygges ny gang- og sykkelveg.

Mellom Tanem og Tulluan skal det nå bygges 4,5 kilometer ny veg i en annen trase enn dagens veg langs Brøttemsvegen. Hovedmålet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø. Tungtrafikk styres vekk fra boligområdene på strekningen og ved skole og barnehage. I tillegg bedres tilgjengeligheten til flere næringsområder der det kan komme nye arbeidsplasser. Det blir også bedre å kjøre til Vassfjellet skisenter.

Beskrivelse av vegtrase Tanem-Tulluan

I nord begynner den nye traseen med en ny arm i rundkjøringa på Tanem. Vegen går raskt inn i en 980 meter lang tunnel under Litjmyrberget. Vegtraseen går deretter langs Vassfjellet sørover på vestsiden av grustakene. Den krysser i ei bru over Tullbekken ved Bromstadtrøa og går forbi det nye næringsområdet på Tullusmyra. Ny veg bygges like sør for Kloppstykket og knyttes til Vassfjellvegen i ei rundkjøring og Brøttemsvegen i et T-kryss. Veganlegget avsluttes med rundkjøring i Moen-krysset.

I prosjektet inngår også 3o meter gang- og sykkelveg og 250 meter støyskjerming.

Trafikkmengde og hastighet

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fv. 704) gjennom Tanem er ca. 3 500 kjøretøy per døgn. 16 prosent av trafikken er tungtransport.

På Brøttemsvegen lenger sør mot Tulluan avtar trafikkmengden til ca. 1 500 kjøretøy per døgn. Det meste av gjennomgangstrafikk og nærings-/massetransport vil bli overført fra Brøttemsvegen til ny veg. Vegen får 80 km/t fartsgrense.

Framdrift

Anleggsstart er planlagt februar 2022 og åpning av ny veg høsten 2024.

Kart ny trase

Tanem-Tulluan

Tanem-Tulluan

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Johan Tillers veg del 2