Gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum

Med penger fra Miljøpakken er det planlagt ny gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2025 (tidligst)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
120-190 mill kr (anslag)

Tanken er å lage en rask og trygg forbindelse for myke trafikanter mellom øst og vest i Melhus. På østsida ligger blant annet kollektivknutepunktet, butikker, offentlige servicetilbud og blokkbebyggelse. På vestsida ligger skoler med 1650 elever, idrettshaller og store boligområder. Området er i rask vekst.

En mulighetsstudie har vurdert tre typer bru og fem ulike traseer over elva. Den anbefaler å bygge ny bru som planlagt framfor å bygge gang- og sykkeltilbud på eksisterende bruer; Melhusbrua (Hølondvegen) eller Gimse bru.

Nettverksbru som alternativ. Ill: AFRY

Ei bru over elva vil gjøre tverrforbindelsen øst-vest komplett. I 2021 åpnet ny gang- og sykkelbru over E6 samtidig som undergangen for gående og syklende under jernbanen ble utvidet. Videre er det planlagt ny gang- og sykkelveg videre vestover mot Brekkåsen (Monstuflata-Gimsvegen).

Skråstagbru. Ill: AFRY.

Prosjektet er i tråd med vedtatt områdeplan for Melhus sentrum og er blant annet en del av et helhetlig mål om å etablere et sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i sentrumsområdet. Planen om å knytte ulike deler av Melhus sentrum, sammen består av fire store og små elementer sett fra øst (stasjonsområdet):
– Undergang under jernbanen (ferdig)
– Bru over E6 (ferdig)
– Bru over Gaula
– Gang- og sykkelveg mot Brekkåsen

Bjelkebru er rimeligste alternativ. Ill: AFRY.

Avhengig av brutype er kostnadene anslått til 140-210 mill. kr. I tillegg kommer ca 30 mill. kr til tilstøtende veger, fortau og parkanlegg. Det er meningen at private utbyggere skal dekke en betydelig del slik at  Miljøpakkens bidrag blir i størrelsesorden 120-190 mill.

 

Aktuell trasé for kryssing av elva med et spenn på 144 meter.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)