Gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum

Med penger fra Miljøpakken kan det bli bygd ny gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Ikke avklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
125 mill kr (grovt anslag)

Tanken er å lage en rask og trygg forbindelse for myke trafikanter mellom øst og vest i Melhus. På østsida ligger blant annet kollektivknutepunktet, butikker, offentlige servicetilbud og blokkbebyggelse. På vestsida ligger skoler med 1650 elever, idrettshaller og store boligområder.

Ei bru over elva vil gjøre tverrforbindelsen øst-vest komplett. I 2021 åpnet ny gang- og sykkelbru over E6 samtidig som undergangen for gående og syklende under jernbanen ble utvidet. Videre er det planlagt ny gang- og sykkelveg videre vestover mot Brekkåsen (Monstuflata-Gimsvegen):

Prosjektet er i tråd med vedtatt områdeplan for Melhus sentrum og er blant annet en del av et helhetlig mål om å etablere et sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i sentrumsområdet. Planen om å knytte ulike deler av Melhus sentrum, sammen består av fire store og små elementer sett fra øst (stasjonsområdet):
– Undergang under jernbanen (bildet nederst)
– Bru over E6
– Bru over Gaula
– Gang- og sykkelveg mot Brekkåsen

Mulighetsstudien vil også vurdere alternativer til ny bru i form av gang- og sykkelbane tilknyttet eksisterende bru over Gaula – Melhusbrua (Hølondvegen) eller Gimse bru.


Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen