Gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum

Med penger fra Miljøpakken kan det bli bygd ny gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Ikke avklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
125 mill kr (grovt anslag)

Tanken er å lage en rask og trygg forbindelse for myke trafikanter mellom øst og vest i Melhus. På østsida ligger blant annet kollektivknutepunktet, butikker, offentlige servicetilbud og blokkbebyggelse. På vestsida ligger skoler med 1650 elever, idrettshaller og store boligområder.

Ei bru over elva vil gjøre tverrforbindelsen øst-vest komplett. I 2021 åpnet ny gang- og sykkelbru over E6 samtidig som undergangen for gående og syklende under jernbanen ble utvidet. Videre er det planlagt ny gang- og sykkelveg videre vestover mot Brekkåsen (Monstuflata-Gimsvegen). På bildet under er den nye brua over E6 markert med rød strek mens mulig bru over elva er ringet inn.

Planen om å knytte ulike deler av Melhus sentrum, sammen består av fire store og små elementer sett fra øst (stasjonsområdet):
– Undergang under jernbanen (bildet nederst)
– Bru over E6
– Bru over Gaula
– Gang- og sykkelveg mot Brekkåsen

I Byvekstavtalen er det satt av ca 270 mill. kr. til bruk i Melhus fram til 2030. Kommunen betaler inn ca 20 mill.


Relaterte artikler

Sandgata – sykkelveg

Sykkelvei Byåsveien nedre

600 sykkelstativ på utfartssteder