Et tett samarbeid på flere nivåer

Miljøpakken er et tett og forpliktende samarbeid mellom kommunene, fylket og staten. Her er en oversikt over alle nivåene i samarbeidet.

Illustrasjon av faggrupper

Miljøpakken består av kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Orkland og Skaun samt Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

Programråd

Miljøpakkens programråd består av administrativ ledelse i kommunene, vegvesenet, fylkeskommunen, Statsforvalteren i Trøndelag, Jernbanedirektoratet og Miljøpakkens sekretariat. Utvalget samordner innspillene fra hvert fagområde, og lager forslag til prioritering og finansiering innenfor tilgjengelige rammer.

Miljøpakkens sekretariat består av sju personer. Sekretariatet er partsuavhengig, og står for den daglige, administrative ledelsen på vegne av programråd og kontaktutvalg.

Illustrasjon av programrådet

Kontaktutvalg

Forslagene fra Programrådet blir behandlet av Kontaktutvalget. Der deltar den politiske ledelsen i kommunene og fylkeskommunen sammen med ledelsen i Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

Illustrasjon av kontaktutvalget

Lokalpolitisk behandling i bystyret og fylkestinget

Bystyret/kommunestyrene og fylkestinget vedtar til slutt prosjektene gjennom Miljøpakkens handlingsprogrammer. Handlingsprogrammet revideres årlig og trekker opp rammene for aktiviteten de nærmeste fire årene. Her inngår budsjett for det første av de fire årene. Før jul behandles hvert år budsjettet for de tiltakene som skal gjennomføres neste år, samme med resten av handlingsprogrammet. Statlige investeringer behandles i tillegg i Stortinget.

Illustrasjon av stortinget

Stortingsproposisjoner

Stortinget godkjente Miljøpakken i 2009, og Miljøpakkens trinn 2 i 2013. Miljøpakkens trinn 3 ble behandlet i 2018.
Justert avtale til 2033: I juni 2023 vedtok Stortinget at innkreving av bompenger forlenges med fire år til ut 2033. Flere store prosjekt kan dermed finansieres.
Stortinget behandler også de årlige statlige investeringene gjennom statsbudsjettet.