Et tett samarbeid på flere nivåer

Miljøpakken er et tett og forpliktende samarbeid mellom kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Det er en nøkkel til Miljøpakkens suksess. Her er en oversikt over alle nivåene i samarbeidet.

Illustrasjon av faggrupper

Programråd

Miljøpakkens programråd består av administrativ ledelse i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus kommuner, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Trøndelag, Jernbanedirektoratet og Miljøpakkens sekretariat. Utvalget samordner innspillene fra hvert fagområde, og lager forslag til prioritering og finansiering innenfor tilgjengelige rammer.

Miljøpakkens sekretariat består av sju personer. Sekretariatet er partsuavhengig, og står for den daglige, administrative ledelsen på vegne av programråd og kontaktutvalg.

Illustrasjon av programrådet

Kontaktutvalg

Forslagene fra programrådet blir behandlet av kontaktutvalget for Miljøpakken. Der deltar den politiske ledelsen i kommunene og Trøndelag fylke, sammen med ledelsen i Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

Illustrasjon av kontaktutvalget

Lokalpolitisk behandling i bystyret og fylkestinget

Bystyret/kommunestyrene og Trøndelag fylkesting vedtar til slutt prosjektene gjennom Miljøpakkens handlingsprogrammer. Handlingsprogrammet revideres årlig og trekker opp rammene for aktiviteten de nærmeste fire årene. Før jul behandles hvert år budsjettet for de tiltakene som skal gjennomføres neste år. Statlige investeringer behandles i tillegg i Stortinget.

Illustrasjon av stortinget

Stortingsproposisjoner

Stortinget godkjente Miljøpakken i 2009, og Miljøpakkens trinn 2 i 2013. Miljøpakkens trinn 3 ble behandlet i 2018. Stortinget behandler også de årlige statlige investeringene gjennom statsbudsjettet.