Ekspressykkelveg Gildheim-Pirbrua – Trondheim Øst

Miljøpakken bygger sykkelekspressveg mellom sentrum (Pirbrua) og Gildheim/Leangen. Lengst øst kommer sykkel- og gangbru over jernbanen ved Gildheim-krysset (Ill: Selberg arkitekter).

I 2021 starter bygging av en 730 meter lang strekning fra Lilleby til Dalenbrua. Kostnad er ca. 85 mill. kr. Denne delen av traseen skal stå ferdig i november 2021. Les om flytting av do på Lilleby. Neste strekk blir etter planen videre østover fra Dalenbrua til Leangen.

Hele prosjektet går langs jernbanelinja, og er en del av arbeidet med å utvikle de nye byområdene på Lilleby og Leangen. Målet med prosjektet er å skape en ny, god sykkelforbindelse fra Lade og Ranheim til Midtbyen, slik at flere velger sykkel på denne hovedinnfartsåren fra øst.

Første byggetrinn fra Arkitekt Ebbels veg til Bromstadvegens forlengelse var ferdig i juni 2015. Denne første etappen er ca 700 meter og omfatter to sykkelbruer over Haakon VIIs gate og Leangen allé. Her kan syklister nå prøve ut et tilbud med høy standard; ingen bratte bakker eller krappe svinger, god bredde, ingen kryssende biltrafikk.

Håpet er at hele traseen fra Pirbrua til Leangen er ferdig i 2023.  Sykkelekspressvegen bygges som sykkelveg med fortau i 7 meters bredde. Den vil altså ikke ha kryssende biltrafikk, siden det ligger langs jernbanen. Traséen blir mest mulig rett, og får små høydeforskjeller.

llustrasjonen over viser status for de ulike delstrekningene høsten 2020. Lilleby-området er først i løypa.

Oversikt over de fire etappene fra øst mot sentrum. De blir ikke bygd ut i samme rekkefølge. En 750 meter lang strekning øst for Gildheim sto ferdig i 2015.

Relaterte prosjekter

Se alle treff