Ekspressykkelveg Gildheim-Pirbrua – Trondheim Øst

Miljøpakken bygger sykkelspressveg fra Gildheim/Leangen til sentrum (Pirbrua). Lengst øst kommer sykkel- og gangbru over jernbanen ved Gildheim-krysset.(Ill: Selberg arkitekter).

Prosjektet går langs jernbanelinja, og er en del av arbeidet med å utvikle de nye byområdene på Lilleby og Leangen. Målet med prosjektet er å skape en ny, god sykkelforbindelse fra Lade og Ranheim til Midtbyen, slik at flere velger sykkel på denne hovedinnfartsåren fra øst.

Første byggetrinn fra Arkitekt Ebbels veg til Bromstadvegens forlengelse var ferdig i juni 2015. Denne første etappen er ca 700 meter og omfatter to sykkelbruer over Haakon VIIs gate og Leangen Alle. Her kan syklister nå prøve ut et tilbud med høy standard; ingen bratte bakker eller krappe svinger, god bredde, ingen kryssende biltrafikk.

Fra 2021 bygges nye strekninger. Håpet er at hele traseen fra Leangen til Pirbrua er ferdig i 2023. Etappen fra Dalenbrua til Lilleby skole kommer først med byggestart i 2021. Sykkelekspressvegen bygges som sykkelveg med fortau i 7 meters bredde. Den vil altså ikke ha kryssende biltrafikk, siden det ligger langs jernbanen. Traséen blir mest mulig rett, og får små høydeforskjeller.

llustrasjonen over viser status for de ulike delstrekningene høsten 2020. Lilleby-området er først i løypa.

Oversikt over de fire etappene fra øst mot sentrum. De blir ikke bygd ut i samme rekkefølge. En 750 meter lang strekning øst for Gildheim sto ferdig i 2015.

Relaterte prosjekter

Se alle treff