Ofte stilte spørsmål

Miljøpakken

Hva er Miljøpakken?

En pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker. Det skjer gjennom et samarbeid mellom Staten (Statens vegvesen og jernbanedirektoratet), Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland og Skaun kommuner. Utslippene av klimagasser skal ned, personbiltrafikken skal ikke øke og trafikken i storbyområdet skal flyte. Staten stiller krav for å bidra med penger.

Hva er nullvekstmålet?

Trondheimsområdet vokser med rundt 3000 innbyggere i året. Det gir et økt press på sentrumsområdene, hvor stadig flere mennesker skal transportere seg gjennom samme område. Nullvekstmålet sier at personbiltrafikken på tross av dette ikke skal øke – null vekst – og at all vekst i persontransport dermed skal skje med kollektiv, sykling og gange. Målet er nedfelt i byvekstavtalen og er styrende for Miljøpakkens arbeid.

Hva er byvekstavtalen?

Byvekstavtalen er en avtale mellom kommunene Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland, og Skaun og Trøndelag fylkeskommune og Staten (ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Den siste versjonen av avtalen gjelder for perioden 2023–2029. Nullvekstmålet er det overordnede målet for avtalen, som også skal bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentra.

Tiltakene i byvekstavtalen – altså Miljøpakkens prosjekter – finansieres med statlige midler, fylkeskommunale og kommunale midler og bompenger. Det er en forutsetning at det kreves inn bompenger lokalt for å kunne få statlige midler.

Hvor mye penger har Miljøpakken?

Den økonomiske rammen er ca. 27 milliarder kroner for 2010-2029.

Hvor kommer pengene fra?

Ca. 50 prosent kommer fra staten. Dette er ulike typer bidrag: penger via Nasjonal Transportplan, belønningsmidler for mer miljøvennlig transport samt penger øremerket til å bygge kollektiv, sykling og gåing.

Bompengene utgjør ca. 40 prosent av inntektene, og andelen er fallende.

Trøndelag fylkeskommune og de kommunene som er med i miljøpakkesamarbeidet står samlet for ca. 10 prosent.

Hva får vi for pengene?

Noen eksempler på det midlene i Miljøpakken går til:

Vei: Fire felt på E6 Sør mellom Tonstad og Melhus. Ny kulvert på Stavne som gjør at tungtrafikken styres utenfor Midtbyen. Nydalsbrua (Ny Sluppen bru).

Kollektiv: Tilbudet er kraftig utvidet. Miljøpakken dekker ca. 25 prosent av hva en reise faktisk koster (ca 300 mill. kr. per år). Felles bytakst fra Hovin i sør til Skatval i nord. I tillegg er det gjennomført omfattende utbygging av holdeplasser og kollektivfelt tilknyttet metrobuss. Nye og oppgraderte knutepunkter som Trondheim S.

Sykling: Ca. 40 km sykkelanlegg.

Gåing: 8,5 km nye fortau og over 100 snarveier – flere er på vei.

Trafikksikkerhet: 22 skoler har fått bedre skolevei.

Annet: 15 km støyskjermer.

Bompenger

Hva går bompengene mine til?

Miljøpakkens bommer er en av finansieringskildene til Miljøpakken og utgjør i underkant av 40 prosent av midlene i Miljøpakken.

Dette bygger vi: Se oversikt over alle prosjektene i Miljøpakken

Hvorfor må vi betale bompenger?

Bompenger er en betingelse for å få penger fra Staten til prosjektene i Miljøpakken. Ei bomkrone utløser rundt regnet ei statlig krone.

En annen viktig effekt av bommene er at de bidrar til å redusere unødvendig bilbruk. I kombinasjon med Miljøpakkens prosjekter og øvrige tiltak er bommene med på å kutte køer slik at de som må kjøre kommer fortere frem.

Hvorfor er bommene plassert der de er?

Flere hensyn er veid opp mot hverandre, men i hovedsak er det tre viktige forklaringer:

  • Ikke så nær sentrum at det går ut over bruk av Midtbyen
  • I minst mulig grad splitte skolekretser
  • Mest bompenger der det skal investeres mest i nye veganlegg

Bommene er satt opp et stykke utenfor Midtbyen av hensyn til næringslivet i sentrum. Der er det allerede parkeringsavgifter som gir en ulempe sammenlignet med konkurrenter utenfor sentrum. Bommene skal heller ikke splitte skolekretsgrenser. De som betaler skal ha nytte av tiltakene i Miljøpakken, og det viser en evaluering fra 2015 at folk har. Den viser også at det ikke er store forskjeller på hva bilistene betaler i gjennomsnitt i ulike bydeler og kommuner.

Hva er timeregel og månedstak?

Timesregel: Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter for samme kjøretøy.

Månedstak: I Miljøpakken belastes du maksimalt for 110 betalende passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken.

Både timeregel og månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Hvorfor bør jeg ha AutoPASS-brikke?

  • For å få rabatter
  • For å nyte godt av timesregelen
  • For å få månedstak