Miljøpakkens mål

Trondheim og nabokommunene er blant områdene i Norge med størst befolkningsvekst. Flere folk betyr mer trafikk, og uten tiltak ville køene og miljøproblemene i og rundt byen økt hvert år. Gjennom Byvekstavtalen med staten har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet; det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser. Vi må gå mer, sykle mer og reise mer kollektivt.

Byvekstavtalen skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre.

Byvekstavtalen 2019–2029 har disse ni målene for arbeidet

1. Lavere utslipp

Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål.

2. Økning i miljøvennlige reiser

Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være større enn befolkningsveksten.

3. Senke terskelen for å reise miljøvennlig

Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre det lett og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende bo- og arbeidsregion.

4. Tilgjengelige by- og tettstedsområder

By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.

5. Redusere trafikkulykker

Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres.

6. Overholde krav til luftkvalitet

Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes.

7. Redusere trafikkstøy

Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres.

8. Grønn og effektiv næringstransport

Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.

9. Øke brukertilfredshet

Øke brukertilfredsheten av tiltak i Miljøpakken.