Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 28 oktober 2022

Lesetid: 3 min

Miljøpakken 2023: Vil teste ut elektrisk veg

Partene i Miljøpakken foreslår enda større satsing på kollektiv i årene som kommer. Ett av mange tiltak er å prøve ut el-veg – det vil si lading av bussene mens de kjører.

Det framgår av forslaget til budsjett 2023 og handlingsprogram for 2023-2026, som nå har gått ut på høring for politisk behandling.

Her er noen momenter fra et omfattende dokument.

Totale kostnader
Partene (staten, fylkeskommunen og de fire medlemskommunene) har spilt inn forslag til 127 nye prosjekt. Total kostnad for 2023 er ca 2000 millioner kroner. Det er nesten 50 prosent mer enn for 2022.

Inntekter
Inntektene er anslått til å bli lavere enn kostnadene i 2023. Inntektene fordeler seg slik, sterkt avrundet:
50 % – ca 800 mill – fra staten
40 % – ca 700 mill – i bompenger
10 % – ca 200 mill – fra fylkeskommunen, kommunene og momskompensasjon

Det Miljøpakken skal gjøre

Buss og trikk står i fokus for å klare statens krav om nullvekst i personbiltrafikken. Fra forslaget:

  • Et rekordbeløp på 328 mill. kr. til drift av kollektivtrafikk i Miljøpakkens område. Miljøpakken dekker mer enn 25 prosent av kostnadene. Eller sagt litt forenklet: Bussbilletten ville ha kostet mye mer uten Miljøpakken.
  • Bedre lokalruter i Melhus og Malvik inngår i økninga neste år, samt videreføring av et spesielt tilbud for personer over 67 år.
  • Nesten 100 millioner er foreslått satt av til investeringer (ikke drift som i punktene over) i nye og bedre kollektivknutepunkt og holdeplasser.
  • Trikken: 58 millioner er foreslått til ny infrastruktur og utstyr i 2023, blant annet ombygging av traseen i Nordre Ilevollen. Midler fra Miljøpakken holder trikken i Trondheim i gang.
Flere må bruke buss i stedet for bil om vi skal klare nullvekstmålet i tida som kommer. Foto: Glen Musk.

Kollektiv i framtida

Fylkeskommunen forslår to nye mulige prosjekt:

  • Mobilitetspakke til AtB: 16 millioner i 2023. Formålet er å utrede muligheter for å kombinere tradisjonelle reseimåter som buss, trikk og tog sømløst med feks bildeling, samkjøring bysykler, elsparkesykler mv.
  • Lading av el-busser i fart: 10 millioner i 2023. Hensikten er å finne ut om det er mulig å få til såkalt induktiv lading i Trondheim, dvs at vegbanen er elektrisk i den forstand at batteri lades fra bakken under kjøring. Kan være en forutsetning for å bruke utslippsfrie busser ved neste anbud. Batterier som lades ved stopp er for store og tunge.

5 eksempler på store byggeprosjekt i 2023

Miljøpakken bidrar med nesten 300 millioner til ny Trondheim sentralstasjon. Ill: Arkitema Aarchitects.

5 eksempler på oppstart i 2023

I tillegg kommer flere nye snarveger ved blant annet skolene på Rosten og Flatåsen og ved idrettsanlegget Nissekollen på Nardo.