Sykkelveg med fortau i Breidablikkveien

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Vår 2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
35 mill. (grovt anslag)
Ferdigstilling:
2023/2024

Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau på en drøyt 700 meter lang strekning i Breidablikkveien på Byåsen. Traseen går mellom kryss mot Victor Baumanns vei og Framveien.

Prosjektet blir framskyndet fordi det uansett må graves i gata på grunn av vann og avløp. Det kommer en løsning med sykkelveg på nordsida av Breidablikkveien og nyplanting av trær på begge sider, mellom kjørebanen og sykkelveg/fortau (se illustrasjonen). Også fortauene skal bli bedre.

Strekningen er viktig for myke trafikanter. I rush er det  målt ca 100 gående og syklende i timen. På det meste sykler ca 300 i Breidablikkveien i løpet av en dag. Tiltaket ligger nær marka, lokalsenter og Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskole.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen