Støyskjerming i Utleirvegen

Miljøpakken skal bygge støyskjermer og sykkelveg med fortau i Utleirvegen.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Pågår
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2024–2025, foreløpig anslag

Økt fortetting og utvikling av nye boligområder gir flere gående og syklende i området. Dette fører til at dagens tilbud for myke trafikanter er underdimensjonert. I tillegg vurderes krysningspunkt, behov for støyskjerming og avvikling av kollektivtrafikk for hele området.

Støyskjerming er planlagt på begge sider av Utleirvegen på strekningen Steindalsvegen–Blaklivegen. Hele strekket er ca 1,5 km, men omfanget vil bli vurdert i den videre prosjekteringen. Dokumenter nederst i artikkelen.

På vestsida ligger det an til byggestart i 2023. Framdrift avhenger av grunnerverv.
På østsida – mot Risvollan – utarbeides det nå reguleringsplan; «detaljregulering for Utleirvegen, sykkelveg med fortau og støyskjerming». Foreløpige dokumenter ligger lenger ned på siden. Tidligste byggestart på østsida er 2024. Bildet under viser dagens gang- og sykkelveg på østsida. Det er tatt i retning ned mot Steindalsvegen og Nardosentret.

Flere prosjekter og strekninger sees i sammenheng. Foreslått utbyggingsrekkefølge:

  1. Steindalsvegen–Blaklivegen (ca. 1400 m), byggestart høst 2023 på vestsiden, vår 2024 på østsiden
  2. Torbjørn Bratts veg (ca. 843 m)
  3. Omkjøringsvegen–Steindalsvegen (ca. 650 m)
  4. Blaklivegen–Utleira (ca. 515 m), ferdig utredning anslått medio 2023

Dokumenter

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm