Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 27 mai 2022

Lesetid: 4 min

Ti nye tiltak som forandrer Trondheim

Miljøpakken har bygd om Trondheim, og forvandlinga fortsetter. Over 260 prosjekt ligger inne for utredning, planlegging eller som byggeklare tiltak. Her er ti av anleggene som har startet i 2022, eller får oppstart ganske snart.

De er nummerert under som i dette kartet:

Bildet på toppen viser Innherredsveien i framtida – punkt 8 i kartet.

1. Ny fylkesveg Tanem-Tulluan
Miljøpakken starter bygging av 4,5 km ny fylkesveg 704 mellom Tanem og Tulluan i gamle Klæbu kommune i juni. Her inngår en tunnel på nesten en kilometer. Vegen bedrer trafikksikkerheten, åpner opp nye næringsareal og gjør det lettere å komme seg til Vassfjellet skisenter. Les mer

2. Klettkrysset
Ombygging av rundkjøring på E39 startet i mai og skal være ferdig ved utgangen av oktober. Miljøpakken har bevilget 40 millioner kroner for å utvide og endre trafikkløsningen i området. Lange køer oppsto fordi rundkjøringa viste seg å være underdimensjonert da ny E6 åpnet i desember 2018.
Les mer

Ombygging på Klett har startet med blant annet utvidelse av rampen der det er kø. Foto: Glen Musk.

3. Lundvegen
Lundvegen på Lundåsen mangler fortau mellom boligområder og viktig kollektivknutepunktet på Lund. Der starter og stopper to metrobussruter. Planlagt oppstart i år. Fortauet blir drøyt 200 meter langt.

4. Ringvålvegen
Miljøpakken skal bygge fortau langs Ringvålvegen – i første omgang mellom Leinbakkan og Hestsjøen. Prosjektet har ligget lenge på vent på grunn av problemer med grunnerverv. Nå blir det snart oppstart, trolig i august. Kostnad ca. 40 mill. kr.
Les mer

5. Sluppen – bedre å gå, sykle og ta buss
Miljøpakkens oppgradering av gang- og sykkeltilbudet i Sluppen-området har startet. Hovedgrep er ny sykkelveg forbi Siemens og undergang under Holtermanns vei. På vestsida kommer ny holdeplass for metrobuss. Tidligere er det bygd undergang under Omkjøringsveien. Når alt åpner i høst blir hverdagen bedre for alle som reiser grønt ved de mange arbeidsplassene på Sluppen.
Les mer

6. Breidablikkveien
700 meter ny sykkelveg med fortau skal bygges i Breidablikkveien på Byåsen. Dette er ei rute med mange myke trafikanter. På det meste sykler 300 her på en dag. Byggestart er litt usikker på grunn av arbeid med vann og avløp, men målet er å komme i gang i løpet av høsten.

7. Nordre Ilevollen
Miljøpakken begynner i høst å bygge om Nordre Ilevollen ved Ilaparken. Gata er nedkjørt etter mange års slitasje fra buss og trikk. Her kommer nytt fundament og gatedekke, nytt trikkespor, bedre fortau og en 60 meter lang felles holdeplass for  buss og trikk.
Les mer

Penger fra Miljøpakken skal gjøre Nordre Ilevollen bra for buss og trikk, oppstart i oktober. Kongens gate kommer i neste etappe.

8. Innherredsveien som miljøgate
Byggestart i selve gata kommer i høst etter lang tid med forberedende arbeid. Dette var lenge ei tungt trafikkert hovedinnfartsåre fra øst. Formålet er å gjøre det godt å gå og sykle, få bussene fort fram og lage ei gate det er trivelig å være i. Skal stå ferdig i 2025.
Les mer

9. Hovedsykkelveg Dalenbrua-Leangbrua
Miljøpakken bygger sykkelveg mellom Pirbrua og Leangen. Traseen går stort sett langs jernbanen. Utbygging av den 730 meter lange etappen Dalenbrua-Leangbrua startet i vinter og skal stå ferdig vinteren 2023. Den vil åpne for rask og trygg sykling over en lang strekning. I fjor sto en like lang etappe nærmere byen klar (Lilleby-Dalenbrua). Les mer

10. Reppe-Være – gang- og sykkelveg
Ny gang- og sykkelveg kommer snart langs Fv 950 (gammel E6) mellom Reppekrysset på Ranheim og Være. Strekningen er 1,6 km lang. Tilbudet blir mye bedre særlig for syklister, og bidrar til å knytte Trondheim og Malvik tettere sammen. Byggestart er planlagt tidlig i høst. Les mer.

Flere andre gang- og sykkeltiltak kommer også, i tillegg til mange nye snarveier.

Granvegen på Charlottenlund er en av flere snarveier som er rustet opp i år. Nå jobbes det blant annet på Risvollan og Rosten.