Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 20 mai 2022

Lesetid: 2 min

Sluppen: Midlertidig stengt holdeplass og nye busstraseer

Litt verre for å kunne gjøre det mye bedre: Metrobuss-holdeplassen på Sluppen vil være stengt fra 23. mai til oktober.

Frem til oktober oppgraderer Miljøpakken gang- og sykkelveinettet på Sluppen med blant annet ny sykkelvei forbi Siemens og ny undergang under Holtermanns vei. I tillegg bygger vi sørgående metrobussholdeplass. I anleggsperioden kan imidlertid ikke nordgående holdeplass ved Siemens benyttes. For å kompensere for dette blir det økt busstilbud rundt området:

Linje 19 er en ny ringrute som vil kjøre Sluppen–Lerkendal–Sluppen i anleggsperioden. Se rutetabell (PDF).

Linje 20 (Romolslia–sentrum) vil i rushtiden kjøre samme trasé som i dag, altså langs Tempevegen. Utenom rush og i helger vil den betjene holdeplassene Sluppenvegen 8, Siemens og Bratsbergvegen. Se rutetabell (PDF).

Midlertidige bussruter

Bedre både for fotgjengere, syklister og kollektivreisende

Når anlegget står ferdig i oktober 2022, blir det lettere og tryggere å ferdes til og fra til fots og på sykkel, og det blir endelig metrobussholdeplass i begge retninger:

Ny sykkelvei: Med ny sykkelvei forbi Siemens vil det bli et gjennomgående sykkeltilbud inn mot sentrum. Det nye hovedsykkelveisystemet vil forkorte forbindelsen mot sentrum med flere hundre meter.

Ny metrobusstasjon: Bussreisende som ankommer Sluppen fra sentrum kan se frem til at det nå blir holdeplass for metrobussen også i sørgående retning.

Ny gang- og sykkelvei under E6: Under Holtermanns veg vil det komme ny gang- og sykkelvei til erstatning for dagens undergang ved Siemens. På Sluppen er det i dag rundt 5700 arbeidsplasser. Disse vil nå få en kortere og universelt utformet adkomst til metrobussen. Gangavstanden mellom buss og arbeidsplassene på Sluppen vil som følge av ny undergang og ny metrobusstasjon bli forkortet med ca. 500 meter eller ca. 6 minutter.