Ringvålvegen – gang- og sykkelvei

Miljøpakken skal bygge fortau og gang- og sykkelvei langs Ringvålvegen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
28 mill
Ferdigstilling:
2023 (usikkert)

Dette omfatter nytt fortau fra avkjørsel til Skogly skistadion/barnehage frem til eksisterende fortau ved Skarsleite, samt fortau fra Leinvollen til østre avkjørsel til Nytrøringen. Videre vil det bygges gang- og sykkelvei på en kort strekning for å få et sammenhengende tilbud med eksisterende skogsvei til Hestsjøen. Til sammen er det snakk om ca. 600 meter fortau og gang- og sykkelvei.

Reguleringsplanen ble vedtatt i desember 2013. Prosjektet er forsinket på grunn av vansker med grunnerverv. Byggestart planlagt tidlig i 2023 fra Leinbakkan og mot øst, men kan bli utsatt pga nye krav til grunnundersøkelser. Ferdigstillelse tidligst 2023.

I tillegg til finansiering fra Miljøpakken har prosjektet fått planleggingsmidler fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion

Fortau langs Saksvikkorsen