Ringvålvegen – gang- og sykkelvei

Miljøpakken skal bygge fortau og gang- og sykkelvei langs Ringvålvegen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2022 (usikkert)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
28 mill
Ferdigstilling:
2023 (usikkert)

Dette omfatter nytt fortau fra avkjørsel til Skogly skistadion/barnehage frem til eksisterende fortau ved Skarsleite, samt fortau fra Leinvollen til østre avkjørsel til Nytrøringen. Videre vil det bygges gang- og sykkelvei på en kort strekning for å få et sammenhengende tilbud med eksisterende skogsvei til Hestsjøen. Til sammen er det snakk om ca. 600 meter fortau og gang- og sykkelvei.

Reguleringsplanen ble vedtatt i desember 2013. Prosjektet er forsinket på grunn av vansker med grunnerverv. Byggestart planlagt høsten 2022 fra Leinbakkan og mot øst, men kan bli utsatt pga nye krav til grunnundersøkelser. Ferdigstillelse tidligst 2023.

I tillegg til finansiering fra Miljøpakken har prosjektet fått planleggingsmidler fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal