Sykkel- og kollektivtiltak på Sluppen

Miljøpakken har oppgradert gang- og sykkelveinettet på Sluppen med blant annet ny sykkelvei forbi Siemens og ny undergang under Holtermanns veg. I tillegg har vi bygd ny sørgående metrobusstasjon.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trøndelag fylkeskommune
Byggestart:
April 2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
80 mill. kr.
Ferdigstilling:
Juni 2023


Ny sykkelvei:
Ny sykkelvei forbi Siemens gir et gjennomgående sykkeltilbud inn mot sentrum. Det nye hovedsykkelveisystemet forkorter forbindelsen mot sentrum med flere hundre meter.

Ny metrobusstasjon (bildet): Bussreisende som kommer til Sluppen nordfra har fått en godt plassert holdeplass for metrobussen også i sørgående retning.

Ny gang- og sykkelvei under E6: Under Holtermanns veg er det bygd ny gang- og sykkelvei til erstatning for tidligere undergang ved Siemens. På Sluppen er det i dag rundt 5700 arbeidsplasser. Disse har fått en kortere og universelt utformet adkomst til metrobussen. Gangavstanden mellom buss og arbeidsplassene på Sluppen er forkortet med ca. 500 meter eller ca. 6 minutter.  Miljøpakken finansierte tiltak for gående og syklende i området etter at Statens Vegvesen utvidet sørgående og nordgående rampe på E6 på Sluppen fra ett til to kjørefelt.

Forsinkelser: Problemer med en spuntvegg ved Siemens forsinket prosjektet sterkt.

Det er bygd kulvert under nordgående rampe til Omkjøringsvegen. Den leder til og fra et område med 5 700 arbeidsplasser.

Ny sykkelveg med fortau går parallelt med Holtermanns vei ved Siemens. 

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)