Sykkel- og kollektivtiltak på Sluppen

Miljøpakken oppgraderer gang- og sykkelveinettet på Sluppen med blant annet ny sykkelvei forbi Siemens og ny undergang under Holtermanns veg. I tillegg bygger vi sørgående metrobusstasjon.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trøndelag fylkeskommune
Byggestart:
April 2022
Status:
Pågår
Finansiering:
80 mill. kr.
Ferdigstilling:
Vår 2023 (siste del)

Statens Vegvesen har utvidet både sørgående og nordgående rampe på E6 på Sluppen fra ett til to kjørefelt. Miljøpakken finansierer tiltak for gående og syklende i området i tilknytning til dette.

Ny sykkelvei: Med ny sykkelvei forbi Siemens vil det bli et gjennomgående sykkeltilbud inn mot sentrum. Det nye hovedsykkelveisystemet vil forkorte forbindelsen mot sentrum med flere hundre meter.

Ny metrobusstasjon: Bussreisende som kommer til Sluppen nordfra kan se frem til at det nå blir holdeplass for metrobussen også i sørgående retning.

Ny gang- og sykkelvei under E6: Under Holtermanns veg vil det komme ny gang- og sykkelvei til erstatning for dagens undergang ved Siemens. På Sluppen er det i dag rundt 5700 arbeidsplasser. Disse vil nå få en kortere og universelt utformet adkomst til metrobussen. Gangavstanden mellom buss og arbeidsplassene på Sluppen vil som følge av ny undergang og ny metrobusstasjon bli forkortet med ca. 500 meter eller ca. 6 minutter.

Forsinkelser: Problemer med en spuntvegg ved Siemens forsinker prosjektet.
– Holtermanns veg tilbake i vanlig trasé i november 2022.
– Metrostasjon ved Siemens (mot byen) åpner medio februar 2023.
– Ny Metrostasjon på vestsida (ut av byen), inkludert kulvert under Holtermanns veg, åpner tidlig i april.

Kulvert under nordgående rampe til Omkjøringsvegen under bygging. Den åpnes for bruk når hele anlegget er ferdig. En lengre kulvert kommer under Holtermanns veg.

For syklende fra arbeidsplassene i Sluppenveien vil nye underganger kombinert med sykkelvei langs Siemens til Bratsbergvegen gi ca. 500 meter innkorting sammenlignet med alternativene Bratsbergvegen eller Tempevegen.

I anleggsperioden: På bildet over graves det ut plass til kulvert tvers over Holtermanns veg. Hovedinnfartsåra til sentrum fra sør må derfor legges i en midlertidig sløyfe inn mot Tempevegen fra slutten av juni og trolig til november:

Metrobussholdeplassen Sluppen inn mot sentrum er stengt fra 23. mai. For å kompensere for dette er det økt busstilbud rundt området:

Midlertidige bussruter
Ny trase for rute 20 utenfor rush og ny rute 19 som ringrute på Sluppen.

Reguleringsplan

 

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen