Sykkel- og kollektivtiltak på Sluppen

Miljøpakken skal oppgradere gang- og sykkelveinettet i Sluppen-området med blant annet ny sykkelvei forbi Siemens og ny undergang under Holtermanns vei. I tillegg kommer sørgående metrobusstasjon.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2021 (ikke avklart)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
60 mill. kr.
Ferdigstilling:
2022 (ikke avklart)

Statens Vegvesen skal utvide både sørgående og nordgående rampe på E6 på Sluppen fra ett til to kjørefelt. Tilknyttet dette finansierer Miljøpakken tiltak for gående og syklende i området:

Ny sykkelvei: Med ny sykkelvei forbi Siemens vil det bli et gjennomgående sykkeltilbud inn mot sentrum. Det nye hovedsykkelveisystemet vil forkorte forbindelsen mot sentrum med flere hundre meter.

Ny metrobusstasjon: Bussreisende som ankommer Sluppen nordfra kan se frem til at det nå blir holdeplass for metrobussen også i sørgående retning.

Ny gang- og sykkelvei under E6: Under Holtermanns vei vil det komme ny gang- og sykkelvei til erstatning for dagens undergang ved Siemens. På Sluppen er det i dag rundt 5700 arbeidsplasser. Disse vil nå få en kortere og universelt utformet adkomst til metrobussen. Gangavstanden mellom buss og arbeidsplassene på Sluppen vil som følge av ny undergang og ny metrobusstasjon bli forkortet med ca. 500 meter eller ca. 6 minutter.

For syklende fra arbeidsplassene i Sluppenveien vil nye underganger kombinert med sykkelvei langs Siemens til Bratsbergveien gi ca. 500 meter innkorting sammenlignet med alternativene Bratsbergveien eller Tempeveien.

Prosjektets oppstart blir trolig høsten 2021.

Reguleringsplan

Relaterte artikler

Bromstadruta for sykkel

Brøsetruta – Sigurd Jorsalfars veg

Sykkelveg med fortau i Breidablikkveien