Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Miljøpakken skal bygge om Øvre og Nedre Bakklandet. Formålet er å skille fotgjengere og syklister og samtidig bedre gatemiljøet i et av byens mest populære strøk.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2024 (tidligst)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
68,5 mill. kr.
Ferdigstilling:
2026 (tidligst)


Foreslått løsning er vist på illustrasjonen over. Den bygger blant annet på et vedtak i formannskapet i Trondheim fra 2021. Et nytt politisk vedtak i 2023 bestemte at det ikke skal legges ny gatestein som på bildet, men at dagens ruglete brustein skal slipes og brukes opp igjen.

  • En ferdselssone på fra 3 til 4,5 meters bredde med trillevennlig gatestein erstatter brustein og sykkelheller.
  • Fortauene utvides til 2,2 meter på hele strekningen med et dekke av skiferstein.
  • Området blir universelt utformet med god estetisk kvalitet.

Strekningen er totalt ca 350 meter. Prosjektet omfatter traséen fra Lillegårdsbakken til Bakklandstorget og fra Bakklandstorget til Nygata. En av utfordringene i dag er konflikter mellom gående og syklister. Begge grupper trekker mot sykkelheller eller fortau i stedet for å bruke sonene med ujevn brustein. Nedre Bakklandet med smale fortau er mest krevende. Utforminga gjør det også vanskelig med god vinterdrift.

Øvre og Nedre Bakklandet inngår i den såkalte Klæburuta for sykkel. En utbygging må skje etappevis og vil bli ganske tidkrevende.

Bylivsundersøkelsen Folk i byen viser at over 9 000 fotgjengere og mer enn 6 000 syklister ferdes gjennom området hver dag. Bakklandstorget er et av Trondheims mest travle og attraktive byrom. Bildet under visder dagens situasjon i det trangeste området. Her mangler i praksis fortau vinters tid.

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage