Miljøgate Olav Tryggvasons gate, prøveprosjekt

Olav Tryggvasons gate skal bli miljøgate. Gata får bedre fremkommelighet for grønne trafikanter og et bymiljø hvor det er attraktivt å være. Gata skal oppgraderes permanent, men først lager vi et prøveprosjekt hvor mange ulike tiltak skal testes med virkning fra mandag 16. juli.

Anleggsperioden startet 19. juni. Av hensyn til sikkerhet for trafikanter og anleggsarbeidere, ble det besluttet å innsnevre fra fire til to felt allerede da arbeidet startet. Det stilles strenge krav til merking og sikring av anleggsområder, det har derfor ikke vært spesielt pent i gata i anleggsperioden.

Mandag 16. juli kommer ny skilting. Da blir det gjennomkjøring forbudt for biler i Olav Tryggvasons gate slik: Påbudt kjøreretning opp Søndre gate fra begge retninger og inn Jomfrugata fra øst som på kartet under.

På den nordlige siden av gata vil det komme en møbleringssone med beplanting, sitteplasser og sykkelparkering. Planen er at arbeidet i gata skal være ferdig når gjennomkjøringsforbudet trer i kraft 16. juli.

Prøveprosjektet innebærer i korte trekk:
* Fire felt blir gjort om til to felt
* Det blir lov å kjøre inn i gata, men biltrafikken må svinge av enten i Søndre eller Jomfrugata (se bilde med skilt under)
* Sykkelfelt på begge sider
* Busstopp mot vest flyttes fram til kryss mot Nordre gate
* Fortau på nordsida (solsida) utvides der det er plass og gir plass til sitteplasser og trær
* Varelevering i sidegater

Trondheim formannskap har vedtatt at Bakke bru likevel IKKE skal stenges for biltrafikk inn til  byen.

For å sikre at varelevering kan foregå så enkelt som mulig i forsøksperioden, er det planlagt flere nye soner for varelevering, samt justering av flere eksisterende soner. Dette skal kompensere for bortfallet av vareleveringsmuligheten i Olav Tryggvasons gate i størst mulig grad. Se kart for vareleveringssoner og mer informasjon her

Bussen skal ha god framkommelighet. Gata blir trase for Metrobuss. Endelige løsninger for stasjoner er ikke bestemt. Olav tryggvasonsgate blir i tillegg en viktig sykkelrute gjennom sentrum.

Miljøgata skal bidra til et trivelig bymiljø. Næringsdrivende kan ta i bruk fortauet på nordsida (solsida) til salg og servering. Utenfor Habitat kan det bli som på bildet under i prøveperioden:

Det kommer flere typer utemøbler på fortauet, bla som disse:

Prosjektet skal evalueres etter et halvt år. Tema: Utvikling i handel og omsetning, trafikk, sykkel, trafikksikkerhet, effekt for transportaktører, gående, gateliv og opplevd kvalitet.

Olav Tryggvasons gate er ett av fire store gateprosjekt. De andre tre er:
Elgeseter gate
Innherredsveien
Kongens gate

Relaterte prosjekter

Se alle treff