Kryssutbedringer Kong Øysteins veg

Tryggere for gående og syklister i Kong Øysteins veg

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Status:
Under planlegging

Kong Øysteins veg er sterkt trafikkert, med mye kryssing av myke trafikanter, og det er ønskelig å vurdere mulige bedringer av trafikksikkerheten. Strekningen ligger i Eberg skolekrets

Utredning og prioritering av aktuelle trafikksikkerhetstiltak på strekningen. Forslag til prioriteringsliste med kostnadsoverslag skal gi grunnlag for innspill til årsbudsjett 2020.

Tiltaket skal samordnes med andre Miljøpakketiltak på strekningen, blant annet støytiltak, for mer effektiv gjennomføring.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen