Fv 707 Berg-Høstadkorsen – videreføring gang- og sykkelveg Spongdal

Ny gang- og sykkelveg er planlagt på Byneset.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Ikke avklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 95 mill kr

Strekningen går langs fylkesveg 707 mellom Berg og Høstadkorsen. Traseen er 3,5 kilometer. Etablering av en gang- og sykkelveg er et viktig trafikksikkerhetstiltak, og vil bedre forholdene vesentlig for myke trafikanter i området.

Prosjektet blir en forlengelse av strekningen Mortenstu til Stormyra idrettsplass, som Miljøpakken gjorde ferdig i 2019. Oppstart er ikke avklart, men byggetid anslås til 2,5 år.

Her er oversikt over planområdet:

Planavgrensning_Berg_Hostadkorsen

Igangsatt planarbeid

Informasjonsmøte 14. mai

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen