Fortau i Mikkelvegen

Miljøpakken planlegger fortau langs Mikkelvegen i Sjetnmarka.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging

Fortauet er planlagt å gå fra bussholdeplassen Paul Skolemesters veg i sør til holdeplassen Mikkelvegen i nord.

Den 300 meter lange strekningen har i dag kun smale «sommerfortau» på hver side. Veien er bratt og svingete og trafikkeres av buss. Dette gjør det utrygt for myke trafikanter, spesielt på vinterstid når snø lagres på de smale fortauene. Med nytt fortau sikrer vi myke trafikanter et trafikksikkert gang- og sykkeltilbud langs denne viktige skoleveien.

For å redusere omfang av inngrep i private hager skal man vurdere enveisregulering opp Mikkelvegen. Det skal også vurderes noe endring av holdeplass-lokaliseringer, og det skal sikres mer trafikksikre krysningspunkt/fotgjengeroverganger. Det skal samtidig gjennomføres utskifting av kommunale vann- og avløpsledninger langs strekningen.
Se for øvrig planinitiativ (PDF).

Prosess

Det vil nå utarbeides reguleringsplan. Det er mulig å komme med innspill både i oppstart av planarbeidet og når planforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Innspill til planarbeidet sendes til konsulentselskapet Henning Larsen v/Malin Loe på malin.loe@henninglarsen.com. Frist for innspill i denne fasen er satt til 8. februar 2023.

Folkemøte

Åpent folkemøte ble avholdt 18. januar 2023 på Sjetne skole. Se presentasjon nedenfor.

Dokumenter til nedlasting

 

Relaterte artikler

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion

Fortau langs Saksvikkorsen