Fortau i Mikkelvegen

Miljøpakken planlegger fortau langs Mikkelvegen i Sjetnmarka.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging

Fortauet er planlagt å gå fra bussholdeplassen Paul Skolemesters veg i sør til holdeplassen Mikkelvegen i nord.

Den 300 meter lange strekningen har i dag kun smale «sommerfortau» på hver side. Veien er bratt og svingete og trafikkeres av buss. Dette gjør det utrygt for myke trafikanter, spesielt på vinterstid når snø lagres på de smale fortauene. Med nytt fortau sikrer vi myke trafikanter et trafikksikkert gang- og sykkeltilbud langs denne viktige skoleveien.

For å redusere omfang av inngrep i private hager skal Mikkelvegen enveisreguleres. Det skal også vurderes noe endring av holdeplass-lokaliseringer, og det skal legges opp til mer trafikksikre krysningspunkt/fotgjengeroverganger. Det skal samtidig gjennomføres utskifting av kommunale vann- og avløpsledninger langs strekningen.
Det ble opprinnelig foreslått enveisregulering oppover. Etter innspill fra mange naboer og av hensyn til sikt og trafikksikkerhet, vurderes det nå å snu enveisreguleringen nedover. Da flyttes samtidig fortauet til vestsiden. Dette gir økt sikt mellom avkjørsler og kjørebane og reduserer behov for å krysse kjørebane på vei til skole.
Se for øvrig planinitiativ (PDF).

Prosess

Det vil nå utarbeides reguleringsplan. Frist for innspill til planoppstart gikk ut 8. februar, men det er mulig å komme med innspill når planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Dette vil tidligst skje i august 2023.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet sendes til konsulentselskapet Henning Larsen v/Malin Loe på malin.loe@henninglarsen.com.

Folkemøte

Åpent folkemøte ble avholdt 18. januar 2023 på Sjetne skole. Se presentasjon nedenfor.

Dokumenter til nedlasting

 

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion