Spongdal – ny gang- og sykkelveg

Miljøpakken har bygd gang- og sykkelveg på fv. 707 fra Stormyra idrettsplass til Berg på Byneset.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2018
Status:
Ferdig
Finansiering:
62 millioner kroner
Ferdigstilling:
2019

Miljøpakken har forlenget dagens gang- og sykkelveg langs fv. 707 på Byneset, fra Stormyra idrettsplass til Mortenstu. Strekninger ca 2 km. Dette er en skoleveg med spredt bebyggelse, og alle som går og sykler har manglet eget tilbud. 28 elever ved Spongdal skole som har hatt sikringsskyss kan nå sykle trygt. Vi har også utbedret holdeplasser, kryss og avkjørsler. Det er vanskelige grunnforhold med kvikkleire i området.

Det er også lagt ned ny vannledning langs hele strekningen, og avløpsledninger på deler av strekningen for Trondheim kommune.

Byggingen startet sommeren 2018, og prosjektet sto ferdig i august 2019.

Vi jobber nå med planer for en videreføring av prosjektet.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen