Sykkelvei med fortau i Persaunvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
Planlagt 2026
Status:
Under planlegging

Miljøpakken har startet reguleringsplanarbeid for sykkelvei med fortau i Persaunvegen. Strekningen er 1,5 km og strekker seg fra Thoning Owesens gate i nord til Tyholtveien i sør. Persaunvegen inngår i hovednett for sykkel som ble vedtatt i Sykkelstrategien fra 2014 (PDF). 

I tillegg til sykkelanlegg i Persaunvegen vil reguleringsarbeidet se på etablering av nytt fortau i deler av Thoning Owesens gate, ca. 200 meter.

Ifølge Sykkelstrategien for Trondheim skal sykkelandelen dobles fra 2010 til 2025. Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående. Den nye sykkelvegen vil koble seg på eksisterende sykkelfelt i Tyholtveien vest for Persaunvegen (Tyholtveien del 1) og planlagt sykkelveg med fortau som skal bygges i Tyholtveien øst for Persaunvegen (Tyholtveien del 2). 

Formål

  • Sikre sammenhengende sykkelveg med fortau, inkludert gode sykkelkryssinger, gjennom regulering
  • Gi syklister og gående god fremkommelighet, og et tilbud som oppleves trygt og sikkert for alle
  • Ivareta fremkommelighet for bussen
  • Utbedre holdeplasser

Planlagt fremdrift

–  Utarbeide planforslag: 2. kvartal 2022 – 1. kvartal 2023
–  Oversende komplett planforslag til Byplankontoret: 1. kvartal 2023. (1. gangsbehandling). Planen saksbehandles hos Byplankontoret.
–  Bygningsrådet vedtar at planforslaget legges ut på høring: 2. kvartal 2023.
–  Høringsperiode: 2. kvartal 2023. Alle grunneiere vil bli varslet og har mulighet til å komme med merknader til planen. Frist for innspill 6 uker.
–  Bearbeiding av planforslag og innlevering av endelig planforslag: 3. kvartal 2023
–  Politisk behandling av planforslag: 3./4. kvartal 2023
–  Bystyret vedtar planen: 4. kvartal 2023.

Dette er en anslått fremdrift. Endringer kan dukke opp underveis.

Dette er gjort:

– Medvirkningsmøter med AtB, Strindheim skole og andre offentlige myndigheter desember 2022
– Varsling oppstart av reguleringsplan april 2022 ( frist for innsending av innspill ifbm varsling 15. mai)

På denne nettsiden kan du lese mer om de ulike stegene i generelle planprosesser.

 

Dokumenter

NB! Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som normalt er nødvendig for å bygge sykkelanlegget. Noen steder vil midlertidig erverv være aktuelt når det er nødvendig med tilgang til deler av grunnen. Det gjelder kun mens arbeidet pågår. Etterpå vil eiendommen føres tilbake til slik den så ut før det midlertidige ervervet fant sted.

Det langsiktige målet er å få etablert sykkelveg med fortau på hele strekningen i Persaunvegen og fortau i deler av Thoning Owesens gate. Byggeplanlegging og bygging forutsetter at strekningene blir prioritert for finansiering.

Spørsmål? Kontakt Trondheim kommune på mobilitet-samferdselsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen