Sykkelvei med fortau i Persaunvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
Planlagt 2026
Status:
Under planlegging

Miljøpakken har startet reguleringsplanarbeid for sykkelvei med fortau i Persaunvegen. Strekningen er 1,5 km og strekker seg fra Thoning Owesens gate i nord til Tyholtveien i sør. Persaunvegen inngår i hovednett for sykkel som ble vedtatt i Sykkelstrategien fra 2014 (PDF). 

I tillegg til sykkelanlegg i Persaunvegen vil reguleringsarbeidet se på etablering av nytt fortau i deler av Thoning Owesens gate, ca. 200 meter.

Ifølge Sykkelstrategien for Trondheim skal sykkelandelen dobles fra 2010 til 2025. Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående. Den nye sykkelvegen vil koble seg på eksisterende sykkelfelt i Tyholtveien vest for Persaunvegen (Tyholtveien del 1) og planlagt sykkelveg med fortau som skal bygges i Tyholtveien øst for Persaunvegen (Tyholtveien del 2). 

Formål

  • Sikre sammenhengende sykkelveg med fortau, inkludert gode sykkelkryssinger, gjennom regulering
  • Gi syklister og gående god fremkommelighet, og et tilbud som oppleves trygt og sikkert for alle
  • Ivareta fremkommelighet for bussen
  • Utbedre holdeplasser

Planlagt fremdrift
–  Planen saksbehandles hos Byplankontoret høst 2023 – vår/sommer 2024
–  Bygningsrådet vedtar å legge planforslaget ut på høring: vår/sommer 2024
–  Høringsperiode: høst 2024 Alle grunneiere vil bli varslet og har mulighet til å komme med merknader til planen. Frist for innspill 6 uker.
–  Bearbeiding av planforslag og innlevering av endelig planforslag: høsten 2024
–  Bystyret vedtar planen: 1. kvartal 2025

Dette er en anslått fremdrift. Endringer kan dukke opp underveis.

Dette har skjedd
– Bearbeiding og oversendelse av komplett planforslag til Byplankontoret: august 2023. (1. gangs behandling)
– Tilbakemeldingsbrev fra Byplankontoret mottatt august 2023
– Planforslag oversendt Byplankontoret juni 2023
– Utarbeide planforslag: 2. kvartal 2022 – 2. kvartal 2023
– Medvirkningsmøter med AtB, Strindheim skole og andre offentlige myndigheter desember 2022
– Varsling oppstart av reguleringsplan april 2022 ( frist for innsending av innspill ifbm varsling 15. mai)

 

På denne nettsiden kan du lese mer om de ulike stegene i generelle planprosesser.

 

Dokumenter

NB! Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som normalt er nødvendig for å bygge sykkelanlegget. Noen steder vil midlertidig erverv være aktuelt når det er nødvendig med tilgang til deler av grunnen. Det gjelder kun mens arbeidet pågår. Etterpå vil eiendommen føres tilbake til slik den så ut før det midlertidige ervervet fant sted.

Det langsiktige målet er å få etablert sykkelveg med fortau på hele strekningen i Persaunvegen og fortau i deler av Thoning Owesens gate. Byggeplanlegging og bygging forutsetter at strekningene blir prioritert for finansiering.

Spørsmål? Kontakt Trondheim kommune på mobilitet-samferdselsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)