Forsøkslia, øvre

Miljøpakken planlegger gang- og sykkelveg langs Forsøkslia i Trondheim. Planområdet utgjør en strekning på ca. 300 meter.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2027
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2029


Hensikten med planen er å sikre et trygt og trafikksikkert gang- og sykkeltilbud langs øvre deler av Forsøkslia. I dag oppleves tilbudet som en barriere for myke trafikanter mellom Kystadlia/Flatåsen og Romolslia/Selsbakk/Bjørndalen/Sluppen m.m. Tiltaket i øvre del vil isolert sett gi gående og syklende et trygt tilbud mellom Flatåsen/Kystad og Selsbakk/Romolslia. I kombinasjon med planlagte tiltak langs nedre del av Forsøkslia vil det inngå i en trygg tverrforbindelse mellom Kystadlia/Flatåsen og Bjørndalen.

Planområdet strekker seg fra O.J. Aalmos veg i vest til like forbi krysset mellom Forsøkslia og Buengvegen (Buengkrysset) i øst.

Reguleringsplanarbeidet er nå i gang.

Dokumenter som kommer:
– Planinitiativ
– Brev: Varsel om oppstart av planarbeid
– Kart, planavgrensning
– Tilbakemeldingsbrev fra Byplankontoret
– Konseptvalgrapport
 

Dokumenter etter åpent møte:
– Presentasjon av bakgrunn for prosjektet
– Presentasjon om arbeidet med reguleringsplan

 

Relaterte artikler

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate