Prosjekter
.

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 04 juli 2019

Lesetid: 4 min

Bygging av Nydalsbrua ut på anbud

Kan bli byggestart våren 2020.

Miljøpakken ved Statens vegvesen skal bygge ny bru på Sluppen. Den nye brua skal hete Nydalsbrua. Hovedentreprisen i prosjektet, som formelt heter Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, blir nå lyst ut på anbud.
I tillegg til selve brua inneholder også prosjektet tilknytninger til vegnettet på begge sider av Nidelva. Det vil også bli sprengt ut 80 meter tunnel i to løp, som gjør at vegnettet på et senere tidspunkt kan bli koblet til Byåstunnelen.

Mulig byggestart i mars

– Konkurranseformen for anskaffelsen er konkurranse med forhandlinger. Dette innebærer en prekvalifisering i første fase, hvor de som kvalifiseres kan gi et tilbud. Deretter vil vi kunne forhandle med entreprenørene om tilbudet. Entreprenørene kan deretter levere et endelig tilbud, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

– Vi har satt av god tid til utarbeidelse av tilbud og forhandlinger. Interesserte entreprenører skal levere første tilbud i løpet av november i år og endelig tilbud i slutten av desember. Slik det ser ut nå håper vi å starte opp med anleggsarbeidet for hovedentreprisen i løpet av mars 2020. Vi forventer en byggetid på ca. tre år, sier Aronsen.

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Anleggsarbeidet vil påvirke trafikkavviklinga i området i stor grad.

– Generelt vil arbeidet foregå svært tett inntil trafikkert veg. Trafikantene må forvente redusert fremkommelighet rundt Sluppen bru i hele den tre år lange anleggsperioden, sier Aronsen.

– For å klare å gjennomføre prosjektet, må vi stenge rv. 706 Oslovegen nord for dagens lyskryss i inntil ett år. Dette blir sannsynligvis i tidsrommet 2020-22, men vil være avhengig av entreprenørens framdriftsplan. I tillegg vil vi måtte stenge nordgående avkjøringsrampe fra E6 i hele anleggsperioden, sier Aronsen.

Flere detaljer om trafikkavviklinga vil komme når det nærmer seg byggestart.

Flytting av høyspent

I Sluppen-området går det i dag høyspent i luftspenn som er i vegen for den nye brua. Høyspenten må derfor legges om. Dette arbeidet starter nå i sommer, og innebærer riving av fire høyspentmaster, bygging av to nye master og legging av en ny 800 meter lang jordkabel.

Dette arbeidet vil få noen konsekvenser for trafikkavviklinga i Sluppenvegen, Tempevegen og avkjøringsrampen fra E6 Omkjøringsvegen. Det vil sannsynligvis bli nattestenging og helgestenging av disse vegene i løpet av høsten. Flere detaljer om trafikkavviklinga vil komme når det nærmer seg.

Arbeidet med å legge om høyspenten i området skal være ferdig til jul i år.

Dette skal bygges

Hovedelementet i prosjektet er selve Nydalsbrua, som blir 142 meter lang og skal ha fire kjørefelt.

I tillegg skal det bygges:

  • 1,2 kilometer ny rv. 706
  • 2,15 kilometer ramper
  • 570 meter sekundærveger
  • 2,3 kilometer gang- og sykkelveger (hvorav 1,1 kilometer ekspressykkelveg og 1,0 kilometer sykkelveg med fortau)
  • 14 konstruksjoner
  • 160 meter tunnel (forberedelser til Byåstunnelen: portal og to løp på 80 meter)

På vestsida av Nidelva skal Nydalsbrua kobles sammen med Oslovegen med et toplanskryss, med en oval rundkjøring tilknyttet brua i øvre plan. På østsida skal Nydalsbrua kobles sammen med det øvrige vegnettet med ei ny rundkjøring, som ligger i samme område som i dag. I sørenden av prosjektet skal Oslovegen kobles til E6 med en ny påkjøringsrampe. Dagens Sluppen bru skal erstattes av ny gang- og sykkelbru på samme sted.

Videoene viser hvordan det nye vegsystemet og gang- og sykkelvegsystemet i området vil bli seende ut.