Johan Tillers veg del 2

Miljøpakken utreder videreføring av Johan Tillers veg.

Prosjekttype:
Veg
Status:
Under planlegging

Miljøpakken ser på muligheten for bedre kobling fra nybygde Johan Tillers veg og direkte til kryss på E6. Dette vil avlaste Heimdal sentrum for betydelige trafikkstrømmer. Tiltaket var inne i Miljøpakken på et tidlig tidspunkt, men ble lagt bort på grunn av kostnader.

En utredning av sju alternativer var ferdig i november 2020. Utredningen omfatter ulike løsninger for vegforbindelse mellom Industrivegen og kryss med E6, og tar for seg kostnader og konsekvenser. Miljøpakkens programråd har bedt Trøndelag fylkeskommune arbeide videre med tre av disse som et forprosjekt (nummerert som i rapporten):
1. Veg i dagen.
3. Miljøkulvert uten lokalveg.
5. Miljøkulvert med nedsenket rundkjøring.

Kostnadene er anslått til henholdsvis 241, 531 og 686 mill. kr (+/- 40 % avvik).

Les rapporten

Videre prosess:
– Fylkeskommunen utreder i detalj de tre gjenværende alternativene høst 2022/vinter 2023.
– Politisk valg av løsning.
– Reguleringsplan basert på politisk valg.  Regulering og annen saksbehandling antas å ta ca to år.

Det er foreløpig ikke avgjort om og eventuelt når vegen skal bygges. Anleggsarbeid kan tidligst starte i 2025/2026. Det forutsetter at partene i Miljøpakken blir enige om å sette av penger til prosjektet. Planene i Miljøpakken samlet koster mer enn de totale inntektene.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan