Johan Tillers veg

Miljøpakken har bygdt ny vei på Heimdal.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Mars 2017
Status:
Ferdig
Finansiering:
Kostnad 227 mill. kr. , hvorav 201 mill. fra Miljøpakken.
Ferdigstilling:
November 2018

Johan Tillers3

En 400 meter lang ny veg med fortau er bygd fra  Heimdalsvegen til Industrivegen. Vegen går nå i en 28 meter lang kulvert under Dovrebanen, tilpasset fem jernbanespor.

Kulverten erstatter Smedbrua, i bakgrunnen på illustrasjonen. Den har blitt gang- og sykkelbru. Det er også bygd ny rundkjøring i Industrivegen.

Den nye forbindelsen skal i første omgang fungere som lokalveg mellom bydelene på Heimdal, og som forbindelse sørover til E6 via Industrivegen/terminalen og eksisterende kryss ved Sandmoen. Den reduserer gjennomgangstrafikk i tilliggende gater og boligveger på Heimdal, og gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet i området.

I forbindelse med utbygginga har Miljøpakken bygd støyskjerming i Industriveien.

På lang sikt er forbindelsen også tenkt som del av framtidig adkomst til nytt planlagt kryss på E6. Da må det bygges ny kulvert/miljøtunnel i Johan Tillers veg øst for ny rundkjøring. Bystyret har bestilt en utredning.

Mer om Johan Tillers veg del 2 her.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan