Hommelvik stasjon og andre planer i Malvik

Miljøpakken skal utvikle stasjonsområdet i Hommelvik til et effektivt og attraktivt knutepunkt for alle grupper reisende

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 27 mill kr.


I Byvekstavtalen er 77 mill. kr. (2019-verdi) øremerket planskilte tverrforbindelser og andre tiltak for myke trafikanter til fordeling på jernbanestasjonene Hommelvik, Melhus sentrum og Stjørdal sentrum. Overgangsbru med trapper og heiser er aktuelt i Hommelvik (ill: Hommelvik Stasjonsby AS).

Gode tverrforbindelser gjør det mulig å utvikle sentrumsbebyggelse på begge sider av sporet. Flere vil kunne bo og arbeide nær kollektivtilbud i Malvik. Det støtter opp om nullvekstmålet, som sier at veksten i persontransport skal skje ved gåing, sykling eller kollektivbruk.

Partnerskapet i Miljøpakken gir Malvik penger til investering i tillegg til billigere buss og tog. Innenfor kommunens grenser skal det brukes ca. 270 mill. kr. til og med 2029. For å få 270 mill. betaler Malvik ca 20 mill. Tiltakene skal bidra til at flere i Malvik reiser miljøvennlig.

Her er noen aktuelle Miljøpakke-prosjekter i Malvik

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)