Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Miljøpakken planlegger 170 meter gang- og sykkelvei i tilknytning til bussholdeplassene på Vikhammer for å øke andelen kollektivreisende.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
7,8 mill.kr.

Det manglende fortauet på denne strekningen utgjør et brudd i det ellers sammenhengende riksvegnettet for syklende mellom Stjørdal og Trondheim. Fortau på denne strekningen vil gi en mer trafikksikker adkomst til bussholdeplassene på Vikhammer og for barn som bruker dette som skolevei.

Prosjektet inkluderer også bygging av ny støyskjerm på strekningen.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)