Sykkelveg med fortau og bedre veg i Søbstadvegen

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
900 000 til planlegging

 

Fra Søbstadvegen

Miljøpakken planla i en tidlig fase å bygge fortau langs Søbstadvegen på strekningen Saupstadringen til Ditlev Bloms veg nær Heimdal sentrum. Strekningen er ca 1 km. Prosjektet er senere utvidet til å omfatte utbedring av vegbanen av hensyn til Metrobuss, samt sykkeltilbud og fortau for å gi et godt tilbud også til myke trafikanter. Det var ikke mulig å bygge om vegen før Metrobuss startet i 2019, men det er bygd en permanent og en midlertidig stasjon for Metrobuss linje 2.

Det er laget fire alternative løsninger for å utbedre veien (se Rapport forprosjekt Søbstadvegen). Endelig valg av løsning venter imidlertid på andre prosesser i området, som forlengelse av Johan Tillers veg og mulige tiltak på sideveiene som bidrar til mindre trafikk. Utvikling av sentrumsområdet kan også få betydning for strekningen.

Brukerdialog

Miljøpakken har tett dialog med brukere og naboer for innspill. Det er et mål å utbedre traseen med minst mulig inngrep i privat eiendom. Her er to viktige dokumenter for det videre arbeidet:

Rapport forprosjekt Søbstadvegen
Notat trafikkavvikling Søbstadvegen

Formål med å utbedre vegen

  • Bedre framkommelighet for Metrobuss
  • Bedre og tryggere for gående og syklister
  • Bedre trafikksikkerhet for alle – blant med tanke på sikt ved avkjørsler

4-5000 kjøretøy passerer gjennom Søbstadvegen i døgnet.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan