Prosjekter
Syklister i Innherredsveien

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 11 juli 2022

Lesetid: 8 min

Lavere utslipp, men færre miljøvennlige reiser

Den årlige evalueringen av Miljøpakkens måloppnåelse ble i sommer behandlet i Kontaktutvalget. Evalueringen viser god utvikling for de fleste av Miljøpakkens mål, men det viftes forsiktig med røde flagg for det overordnede nullvekstmålet.

2020 og 2021 ble spesielle år hvor pandemien preget trafikkbildet, gjennom blant annet økt bruk av hjemmekontor og oppfordringer om ikke å benytte kollektivtransport. Både nasjonale og lokale tiltak påvirket mobiliteten i samfunnet, noe som igjen innvirker på indikatorene for flere av målene som Miljøpakken styrer etter. Det gjør det vanskelig å sammenligne koronaårene med årene i forkant.

2021 viser en god utvikling for nesten alle lokale delmål i Miljøpakken. Unntaket er målet om miljøvennlige reiser (se nedenfor). For noen av målene er det en tydelig koronaeffekt, men det er usikkert om denne er varig. På lengre sikt er det for eksempel stor usikkerhet knyttet til hvilke endringer i antall reiser og reisemiddelvalg pandemien fører til.

Foreløpig leverer vi på nullvekstmålet, men veksten i personbiltrafikken er relativt stor. Det kan gi oss utfordringer med å nå nullvekstmålet ganske snart.

Miljøpakkens overordnede mål: nullvekstmålet

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Nedenfor følger korte betraktninger knyttet til hvert av delmålene i byvekstavtalen. For den fulle evalueringsrapporten, gå til bunnen av artikkelen.

Delmål 1: CO2

Målet: Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra transport skal reduseres i tempoet som er nødvendig for å oppfylle Parisavtalen, og i tråd med lokale klimamål.

De samlede utslippene fra transportsektoren i avtaleområdet går ned med ca. 6 % fra 2019 til 2020. Utviklingen går riktig vei i alle kommuner. Trondheim kommune må likevel øke takten i utslippskutt for å nå sitt ambisiøse 2030-mål.

Delmål 2: Miljøvennlige reiser

Målet: Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i avtaleområdet skal være større enn befolkningsveksten.

Reisevaneundersøkelsen for 2020 viser at andelen miljøvennlige reiser går ned mens andelen som reiser med bil går opp. Antall reiser og valg av reisemiddel i 2020 ble påvirket av koronapandemien, men det er likevel grunn til å følge denne utviklingen nøye, da vi ser at personbiltrafikken øker også i starten av 2022.

Kollektivtrafikken er sterkt påvirket av pandemien i 2020 og 2021, og er derfor lavere enn i 2019. Antall passasjerer i 2021 er 32 prosent lavere enn i 2019, men 17 prosent høyere enn i 2020.

Delmål 3: Samordnet areal- og transportplanlegging

Målet: Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere transportbehovet og gjøre det lett og tryggere å velge miljøvennlige transportmidler i en velfungerende bo- og arbeidsregion.

Endringer i arealbruk i forhold til referanseåret 2019 er ikke så veldig stor. De aller fleste av dagens boliger var tross alt også der i 2019. For å se trender i arealutvikling bør man innhente tall over lengre tidsperioder. Arealbruken i regionen blir imidlertid stadig mer effektiv gjennom at det i hovedsak fortettes og bygges på riktig plass med tanke på veinett, kollektivårer og sentra. Dette er en viktig forutsetning for å kunne nå nullvekstmålet.

Det er minimale endringer i boliglokalisering i forhold til kollektivtilbudet og senterstruktur. Når det gjelder areal til parkering på bakkeplan er det en positiv utvikling i både Midtbyen, Melhus sentrum og Stjørdal sentrum.

Delmål 4: Tilgjengelighet

Målet: By- og tettstedsområder skal bli mer tilgjengelig for alle.

Mange opplever god tilgjengelighet til by- og tettstedsområder i byvekstområdet, men andelen som opplever det som enkelt å reise er redusert fra 2020. Undersøkelsen fra 2021 viser videre at det er rom for forbedring, særlig når det gjelder tilgangen til kollektivtransport i Malvik, Melhus og Stjørdal.

Delmål 5: Trafikkulykker

Målet: Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres.

Den generelle utviklingen har de siste årene gått riktig vei, både nasjonalt og i Trøndelag. I 2020 er antall ulykker imidlertid noe høyere, opp fra 109 til 116, mens antall hardt skadde eller drepte økte fra 17 til 18. Antall ulykker med sykkel og moped/MC er redusert.

Mange av Miljøpakkens tiltak retter seg mot opplevd trygghet og sikkerhet – spesielt på skolevei og andre steder der barn ferdes. Med nullvisjonen som rettesnor er ambisjonsnivået lagt, og det må jobbes hardt med å redusere antall trafikkulykker.

Delmål 6: Luftkvalitet

Målet: Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet skal overholdes.

Lufta i Trondheim blir stadig renere. Luftkvaliteten har ikke vært bedre siden målingene startet på 1990-tallet.

Ser vi på årene 2019, 2020 og 2021, er det tydelig at 2020 var et spesielt år. Perioder med full nedstenging av samfunnet ga nedgang i trafikk, noe som virket svært positivt inn på bylufta.

2021 er mer sammenlignbart med 2019. I 2021 er Trondheim godt innenfor grenseverdiene til luftkvalitet i forurensningsforskriften og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for årsmiddelverdier for alle kriterier, bortsett fra døgnmiddelverdier for svevestøv, og timeverdier for nitrogendioksid.

Delmål 7: Trafikkstøy

Målet: Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse og virksomhet skal reduseres.

Spørreundersøkelser viser at en stor andel opplever lite støy, men andelen som opplever støy innendørs og utendørs øker i alle kommunene bortsett fra Melhus. Andelene som opplever støy innendørs er rundt 10 prosent, mens andelen som opplever støy utendørs er mellom 8 og 15 prosent. Selv om andelene er lave, er støy et betydelig problem for dem det gjelder.

Miljøpakken har pågående prosjekter med støytiltak, men lite er ferdigstilt i 2021.

Elgeseter gate i 2007, den gangen gata var blant de mest forurensede i Norge. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Delmål 8: Næringstransport

Målet: Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv.

Det er en positiv utvikling både med tanke på andel elektriske varebiler og mer miljøvennlige motorer:

Andelen solgte elektriske varebiler i Trondheim steg fra 7 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020 og omlag 26 prosent i 2021. Fremdeles er imidlertid den utslippsfrie andelen av varebilparken lav.

Andelen varebiler og lastebiler med Euro-6 godkjenning økte fra 15 % i 2016 til 46 % i 2021. Det indikerer en grønnere næringstransport. Samtidig er det fremdeles en del kjøretøy med klassifisering Euro-3 eller dårligere som viser et forbedringspotensial.

NB: Partene i Miljøpakken vedtok i 2022 en felles ambisjon om at anleggsvirksomheten i Miljøpakkens prosjekter skal være utslippsfri innen 2025.

Delmål 9: Brukertilfredshet

Målet: Øke brukertilfredsheten av tiltak i Miljøpakken.

Holdningsundersøkelsen for miljøpakkeområdet viser at de fleste er fornøyd med hverdagsreisen sin, men at andelen som er fornøyd er redusert. Tall fra NAFs trafikantbarometer for Trondheim viser en positiv utvikling fra siden 2013 til 2019, men en liten nedgang i undersøkelsen gjennomført i 2021.

Miljøpakkens holdningsundersøkelse viser at det er forskjeller mellom Trondheim og de nye kommunene i miljøpakkesamarbeidet (Malvik, Melhus og Stjørdal ble med i 2019), men forskjellene er mindre enn i 2020. Resultatene kan sikkert forklares på mange måter, men det er neppe tvil om at tiltakene i Miljøpakken har stor betydning for tilbakemeldingene. 

Samtidig viser svarene fra holdningsundersøkelsen at den positive utviklingen med en stadig større andel fornøyde innbyggere er stoppet opp, særlig i Trondheim. Hvordan pandemien har påvirket og endret hverdagsreisene våre kan være en mulig forklaring.