Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 10 juni 2022

Lesetid: 3 min

Trafikken snart tilbake på 2019-nivå?

De totale trafikkmengdene i Trondheim og omegn nærmer seg nivåene fra før pandemien. Flere ser ut til å velge bilen enn tidligere.

Når samfunnet igjen åpner opp, øker også mobiliteten. Det er både naturlig og ønskelig. Et viktig spørsmål er imidlertid om pandemien har endret styrkeforholdet mellom de ulike transportmidlene.

nullvekstmålet

Vi blir stadig flere innbyggere i byregionen, noe som gjør at trafikken vil fortsette å øke. Miljøpakken arbeider for attraktive byområder, hvor en av våre ledestjerner er det såkalte nullvekstmålet: at den kommende veksten i persontrafikken ikke skal tas med bil, men med kollektiv, sykkel og gange.

Miljøpakken samler trafikkdata fra bomstasjonene, Vegvesenets trafikktellere, sykkeltellere og påstigningsdata fra både AtB (buss og trikk) og SJ (tog). Samlet gir dette oss et godt bilde av utviklingen i trafikkmønster i regionen. Miljøpakkens kontaktutvalg fikk i dag presentert målinger for 2022 til og med mai, målt opp mot tilsvarende måneder i 2019, altså før pandemien. Der finner vi blant annet følgende:

  • 3 % lavere biltrafikk gjennom bommene i Trondheim kommune
  • 5 % færre passasjerer på buss og trikk
  • 8 % færre syklister

Disse trafikkmengdene har vært betraktelig lavere gjennom 2020 og 2021, og stiger altså nå igjen i retning 2019-nivå. Det som er verdt å merke seg er at biltrafikken er nærmere å ha hentet seg inn enn både kollektivreisene og sykkelturene. Det kan tyde på at andelen bilkjøring øker, og med andre ord er høyere etter pandemien enn den var før pandemien. For utvalgte tellepunkt, som E39 Øysand og E6 nord for Melhus er dessuten biltrafikken allerede 2-4 prosent høyere enn den var i 2019.

Antall passeringer liten bil per døgn per måned gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen på E6 Ranheim. Kilde: Vegamot
Antall passeringer liten bil per døgn per måned gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen på E6 Ranheim. (Kilde: Vegamot)

Under deler av pandemien ble folk oppfordret til ikke å reise kollektivt. Mange fant i stedet tilbake til bilen, og for en del henger kanskje denne vanen ved. Mange har også under pandemien kjøpt sin første elbil, og opplever kanskje dette som et like miljøvennlig alternativ som for eksempel å ta buss.

økNING også i oslo

Trenden er den samme også i andre norske byer. I Oslo har biltrafikken økt med 4,7 % sammenlignet med før pandemien.

Elbiler står for en stadig større andel av bompasseringene i Trondheim. I mai 2022 ble det satt ny rekord med 29,8 % elbilandel gjennom bommene. 22 % av bilparken i miljøpakkekommunene består nå av elbiler.

Utvikling av elbilens andel av passeringene gjennom Miljøpakkens bomstasjoner. (Kilde: Vegamot)
Elbilbestand og elbilens andel av nybilsalget i miljøpakkeområdet (Kilde: OFV)

PS: Elbilene kutter store utslipp fra biltrafikken, men det er verdt å huske på at ambisjonen om nullvekstmålet ikke bare er tuftet på klima og CO2, men også arealbruk og trengsel. For slike hensyn hjelper det lite om bilen kjører på strøm heller enn bensin.