Prosjekter
Bom

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 18 mai 2022

Lesetid: 4 min

En av fire er negativ til bompenger

Halvparten i trondheimsområdet er positive til bompenger og mener grovt sett det er riktig valg å la deler av bompengene gå til andre tiltak enn bilvei. Det viser en fersk holdningsundersøkelse.

Miljøpakken gjennomfører hvert halvår en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal for å se hva de synes om blant annet bompenger, Miljøpakken og egne hverdagsreiser. Vårens undersøkelse viser ingen dramatiske endringer fra tidligere, men opprettholder bildet av gjennomsnittsinnbyggeren som forsiktig positiv til både bompenger og Miljøpakken. Nedenfor kan du se noen av svarene, og hvordan de varierer fra kommune til kommune.

Aksepterer innkreving av bompenger

For å unngå vekst i personbiltrafikken i en voksende byregion, bygger Miljøpakken ny infrastruktur og finansierer andre tiltak for å gjøre det lettere og mer attraktivt å reise kollektivt, gå og sykle. Det meste dekkes i et spleiselag mellom stat, fylke og kommunene, mens mellom 30 og 40 prosent kommer fra bompenger. I holdningsundersøkelsen spør vi om folk er positive eller negative til bruk av bompenger som verktøy. Her skiller Trondheim seg fra andre norske storbyer, for i og rundt trønderhovedstaden er kun 23 prosent av de spurte imot bomstasjonene:

Av de fire kommunene i Miljøpakken-samarbeidet er det bare Trondheim som har rent flertall for bompenger, og der er tendensen nedadgående: Oppslutningen har falt fra 61 % for halvannet år siden til 53 %. I Stjørdal er utviklingen motsatt, hvor andelen positive har økt fra 41 til 46 % i samme periode. I både Melhus og Malvik er 30 prosent imot bompenger. 

Synes bompenger godt kan gå til andre tiltak

En del av inntektene fra Miljøpakkens bomstasjoner går til å styrke kollektivtilbudet, til bygging av gang- og sykkelveier og til trafikksikkerhetstiltak. Når vi spør om folk synes det er riktig eller galt at bompengene er med å dekke noe av dette, og ikke bare går til bilvei, er godt over halvparten positive til det:

Positive til Miljøpakken

Vi måler også omdømmet til Miljøpakken gjennom å spørre om hvor positiv eller negativ man er til Miljøpakken. Her er fordelingen omtrent på samme nivå som tidligere, med en overvekt av positive.

Fordelt på kommunene ser vi at Miljøpakken for første gang skårer bedre i Stjørdal enn i Trondheim. Mens andelen positive i trønderhovedstaden har falt fra 68 til 61 % siden 2020, har tilsvarende andel i Stjørdal økt fra 54 til 65 %.

“Alle” har hørt om Miljøpakken, bare en tredel vet hva det er

Siden i fjor har vi også målt hvor godt folk kjenner til Miljøpakken. Der viser undersøkelsen at nesten alle har hørt om Miljøpakken (i alt 94 % – opp to prosentpoeng fra i fjor høst), men bare 37 % kjenner godt til hvem vi er og hva vi gjør. Sistnevnte utgjør riktignok en økning på tre prosentpoeng fra i fjor.

KJENNSKAP: Her har folk blitt stilt spørsmålet «Staten, fylket og kommunene samarbeider om infrastruktur og løsninger for mer miljøvennlig transport i trondheimsområdet. Vet du hva dette samarbeidet kalles?» De som kan svare «Miljøpakken» på dette sorterer under uhjulpen kjennskap (grønn). De som isteden kan svare bekreftende på «Har du hørt om Miljøpakken?» teller som hjulpen kjennskap (gul). Samlet kjennskap blir derfor 37+57=94 prosent.

Om undersøkelsen

Det er Sentio Research Norge som har gjennomført den halvårlige holdningsundersøkelsen for Miljøpakken. Mellom 6. og 22. april ble 1606 personer over 18 år telefonintervjuet: Om lag 700 bosatt i Trondheim og 300 fra hver av Malvik, Stjørdal og Melhus. Du kan lese hele rapporten nedenfor.