Prosjekter
Gåtur ved Kristiansten festning

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 06 juli 2022

Lesetid: 4 min

Flere går, færre tar buss

… og over halvparten av alle reiser skjer med bil. I dag kom den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2021. Her har vi samlet noen interessante funn for Trondheims del.

reisevaneundersøkelsen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomføres årlig på vegne av bl.a. Samferdselsdepartementet, Vegvesenet og Jernbanedirektoratet.

Formålet er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene blir blant annet brukt i lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Privatbilen står sterkt

 • 90 % av innbyggerne i trondheimsområdet (over 18 år) har førerkort for bil. Dette samsvarer med landsgjennomsnittet. Tallet har vært stabilt i flere år.
 • 82 % (over 18 år) eier eller disponerer bil. Dette er likt som i Bergen, men over Oslo (77 %) og under Nord-Jæren (91 %).
 • 95 % har tilgang til parkeringsplass ved boligen sin, noe som er ca. på linje med landsgjennomsnittet.

Kollektiv

 • 53 % vurderer kollektivtilbudet der de bor som svært godt. Det er noe bak Oslo (59 %), men et hestehode foran Bergen (41 %) og Nord-Jæren (44 %). Slår man sammen svarene «Svært god» og «God» ligger vi ganske likt med de to sistnevnte på rundt 68 %, mens Oslo igjen leder an med 78 %.

Sykkelbyen Trondheim

 • 71 % eier eller disponerer en vanlig sykkel i brukbar stand. Det er flest av alle de fire storbyområdene.
 • 15 % eier eller disponerer en elsykkel. Her ligger Trondheim bittelitt foran landsgjennomsnittet. Nord-Jæren leder an med 19 %, mens bergenserne henger etter på 10 %.

Gåing

 • Hver fjerde reise (25 %) ble i 2021 tilbakelagt til fots, mot hver femte reise (20 %) i 2019.

Hverdagsreisene

 • Gjennomsnittlig antall reiser er 2,5, ned fra 2,8 før pandemien.
 • 48 % av reisene er som bilsjåfør. Det ligger under landsgjennomsnittet (55 %), noe som er naturlig for en byregion, men andelen er signifikant høyere enn Oslos 41 %. Gåandelen er 25 %, mens kollektivandelen er nede på 8 % og sykkel nede på 6 %.
 • Gjennomsnittsreisen hvis man kjørte bil var 24,9 km, som kollektivreisende 37,8 km, som syklist 5,4 km og som gående 2,1 km.

 • Arbeidsreisen tilbakelegger 58 % bak rattet, og 6 % som bilpassasjer. Nesten to tredeler bruker med andre ord bil til jobb. Til sammenligning sykler 12 % til jobb, mens 11 % går. Bilandelen er svakt høyere i Bergen (65 %) og noe høyere på Nord-Jæren (69 %).
 • Kollektivtransport er det som brukes mest i storbyene for reiser til og fra skole. Unntaket er Trondheim, hvor de gående er den største gruppa med 39 % (mot 20 % i Bergen). Dette samsvarer med at folk i Trondheim i snitt oppgir å ha kortere avstand til skolen enn innbyggere i de andre byområdene.
 • Flere går når de skal handle (25 %) enn landssnittet (20 %), og færre (55 %) kjører da bil enn landssnittet (61 %).
 • På fritidsreiser dominerer gåing med 44 %, mens 28 % kjører bil. Her er Trondheim litt grønnere enn gjennomsnittet.

hva teller som en Reise?

Undersøkelsen regner en reise som avsluttet når man har kommet frem til stedet for formålet med reisen eller etappen. Går man hjemmefra om morgenen for å levere barnet i barnehagen og så videre derfra til arbeidsplassen, regnes dette derfor som to reiser. En tur til butikken er en handlereise, turen til jobb en arbeidsreise osv.

OBS: Undersøkelsen sorterer i alt åtte kommuner under betegnelsen trondheimsområdet eller trondheimsregionen: Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkland og Indre Fosen. Dette er omtalt i denne artikkelen som Trondheim. Tilsvarende inkluderer Oslo, Bergen og Stavanger (Nord-Jæren) hhv. 20, 10 og 9 kommuner.