Selsbakk: ny undergang for myke trafikanter

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Uavklart

Miljøpakken planlegger ny undergang under jernbanen for myke trafikanter i Selsbakkvegen. Eksisterende kulvert mangler fortau og er lysregulert slik at fotgjengere og syklister kan stoppe biltrafikken ved hjelp av trykknapp. En ny kulvert for myke trafikanter vil gi bedre sikkerhet blant annet for skolebarn på Hallset som bor sør for jernbanelinja.

Reguleringsplan for ny kulvert ble vedtatt 26.02.2009. Det skal avklares innen sommeren 2022 om reguleringsplanen er tilstrekkelig, eller om det må detaljreguleres på nytt. Skissen viser plassering ved siden av dagens undergang.

 

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal