Selsbakk: ny undergang for myke trafikanter

Miljøpakken planlegger ny undergang under jernbanen for myke trafikanter i Selsbakkvegen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Uavklart

Illustrasjon: Eksisterende kulvert
Illustrasjon: Eksisterende kulvert (Foto: Google Maps)

Dagens situasjon

Eksisterende kulvert har blandet trafikk, mangler fortau og er lysregulert slik at fotgjengere og syklister kan stoppe biltrafikken ved hjelp av trykknapp. En ny kulvert for myke trafikanter ved siden av den eksisterende vil gi bedre sikkerhet for blant annet skolebarn på Hallset som bor sør for jernbanelinja. Utredning av mulighet for ny kulvert har fått politisk prioritet.

Om forprosjektet

Reguleringsplan for ny kulvert ble vedtatt 26.02.2009. Det skal avklares i løpet av 2022 – 2023 om reguleringsplanen er tilstrekkelig eller om det må utarbeides ny reguleringsplan. Skissen viser plassering ved siden av dagens undergang.

Illustrasjon: utklipp fra eksisterende reguleringsplan fra 2009

Formålet med forprosjektet er å utrede om gjeldende reguleringsplan kan brukes i videre fremdrift. 

Prosjektet skal lede frem til en rapport med teknisk beskrivelse og kostnadsberegning av tiltaket, som vurderer om eksisterende reguleringsplan fra 2009 kan brukes til videre gjennomføring. Konklusjon fra forprosjekt skal brukes i budsjettinnspill til Miljøpakken for mulige videre prosjekteringsfaser og byggeplan.

Videre prosess

På grunn av endrede forutsetninger siden planen ble vedtatt, ligger det foreløpig an til at området må reguleres på nytt. Forutsetningene handler om dårligere grunnforhold enn antatt og økt behov for midlertidig og permanent areal for stabiliseringstiltak for terreng. I tillegg regner man med at man får økt behov for formelle prosesser mot andre berørte parter, både offentlige og private, ved planlegging av gjennomføring.

Arbeid ved jernbane

Siden prosjektet kommer i berøring med jernbane, vil BaneNOR og Statens jernbanetilsyn være viktige premissgivere for løsningsforslag og byggeplan.

Anslått fremdrift

Foreløpig fremdrift anslår at forprosjektet kommer til en konklusjon i løpet av 1. kvartal 2023. Deretter må prosjektet til Miljøpakkens budsjettinnspill for neste år.

Dersom kulverten må reguleres på nytt, vil en slik reguleringsplanprosess vanligvis ta 1-2 år. I tillegg kommer eventuelle avtaler om grunnerverv etter dette.

En reguleringsplan

  • Fastsetter juridiske rammer for arealbruk innenfor planområdet
  • Består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt temarapporter
  • Vedtas av bystyret
  • Blir normalt ferdig i løpet av 1,5 – 2 år

Les mer om reguleringsplan på nettsidene til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Dokumenter til nedlasting

Her kommer rapport fra forprosjektet når den er klar.

Tilgrensende prosjekt

Ta kontakt!

Både offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner kan medvirke i en reguleringsplanprosess. Alle parter som blir direkte berørt av planforslaget vil bli kontaktet og få mulighet til å uttale seg flere ganger i løpet av prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. Det foreligger ingen reguleringsplanprosess for øyeblikket.

Spørsmål og henvendelser om prosjektet kan rettes til mobilitet-samferdselsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

Merk e-posten med referanse “ESAnr. 20/74663 Undergang Selsbakk” i emnefeltet.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen