Skovgård

Tydeligere skille mellom fortau og bensinstasjon ga bedre sikkerhet for myke trafikanter.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
700 000
Ferdigstilling:
2012

Det har vært dårlig skille mellom området som hører til bensinstasjonen og fortauet. Prosjektet har utbedret og tydeliggjort skillet mellom fortau og bensinstasjon langs fv 950, for å trygge forholdet for fotgjengere, særlig barn på Charlottenlund skole. Området langs Jakobslivegen viste seg å være mer komplisert enn antatt. Vi fant ingen enkle tiltak som kunne løse utfordringene innenfor rammen av prosjektet, så tiltakene er utført langs Fv 950.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen