Sentervegens forlengelse

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Høst 2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
76 millioner fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
27. august 2015

Forlengelsen av Anne-Kath. Parows veg (daværende Sentervegen) er en ny veiforbindelse som binder sammen det nye krysset under E6 ved City syd med John Aaes veg. Forbindelsen åpnet også et utbyggingsareal for næring og bolig. Prosjektet inkluderer en bussvei som kobler Anne-Kath. Parows veg og Sivert Thonstads veg, og omlegging av en turvei som følge av dette.

Miljøpakken gir et delbidrag til prosjektet, knyttet til bussveien og arbeidene med turveien.

Reguleringsplanen ble vedtatt i mai 2014. Bygging startet høsten 2014. Åpning 27. august 2015. Se nyhetssak med bilder av det nye anlegget.

Dette er bygd:

550 meter ny tofelts veg, sykkelveg med fortau på den ene siden, og fortau på den andre siden
400 meter oppgradering av gang- og sykkelvegnett mot Vestre Rosten og langs John Aas veg.
100 meter bussveg med fortau på en side
Ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen
Vestre Rosten skal legges i bru over Sentervegen
Vann, avløp og fjernvarme for å klargjøre for bygging på nye tomter
Belysning og grøntanlegg, tilhørende kabel og ledningsarbeid

Se plankart

Totalkostnad 115 millioner. Miljøpakken finansierer 2/3 av prosjektet.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan