Gang- og sykkelveg ved Høgreina

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Tidligst 2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
4,6 mill. kr.

Prosjektet skal bygge ny gang- og sykkelveg som knytter sammen eksisterende gangbru over Øvre Flatås veg med Høgreina. Totalt vil det bli ca. 160 meter ny veg med 3 meters bredde. Reguleringsplanen er vedtatt, og detaljplanlegging og grunnerverv pågår.

Formålet med prosjektet er en sikrere skoleveg til Flatåsen skole.

Det har ikke lyktes  å få frivillige avtaler med alle berørte grunneiere. Byggestart kan først skje når grunnerverv er sikret. Det blir tidligst i 2022.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen