Fortau i Klæbuveien

Miljøpakken bygger fortau over en strekning på 450 meter i Klæbuveien.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Pågår
Finansiering:
Ca. 30 mill.
Ferdigstilling:
2024/2025


Det aktuelle strekket går fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 181/182, nær busstopp. Fortauet kommer på vestre side av Klæbuveien. Prosjektet inkluderer også 50 m fortau inn i Øystein Møylas veg. Prosjektet har blitt forsinket pga regulering og arbeid med grunnerverv for å få plass til fortau. Det startet høsten 2023. Det vil bli gjennomført utbedring av vann- og avløpsnettet når det først skal graves i gata. Anlegget omfatter også ny trasé for høyspent. Byggetid anslås derfor til 1,5 år. Det meste skal stå ferdig i 2024, men frist for avsluttende arbeider er satt til juni 2025.

Klæbuveien er en viktig forbindelse mellom bydeler som Sunnland og Stubban og sentrum. Det er trangt og det går buss langs ruta. Fortau vil gjøre strekningen mer attraktiv som trygg skoleveg. Kartet under viser anbefalt rute for myke trafikanter (blå strek) i anleggsperioden.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen