Gang- og sykkelvei mellom Vikåsen og Reppe

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
Høst 2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
7,5 mill. kr. (detaljplanlegging)
Ferdigstilling:
Høst 2025

Miljøpakken detaljplanlegger nå ny gang- og sykkelvei mellom Reppe og Vikåsen.

Planen er å bygge 1150 meter gang- og sykkelvei med lys i 3 meter bredde inkludert veiskulder, delvis
langs regulert trasé. Tiltaket inkluderer gang- og sykkelbru over Vikelva og kryss over Osvegen.

Gang- og sykkelveien vil gi gående og syklister en raskere og mer trafikksikker forbindelse mellom Reppe og Vikåsen. Dette vil også bli en viktig skolevei for barna som bor på Reppe og går på Vikåsen skole.

En gang- og sykkelveg mellom Reppe og Vikåsen vil gi vesentlig tidsbesparelse (ca. 10 min. Motsatt vil forbindelsen folk spare tid på vei til friluftsområdene ved Tjønnstugu og Solemsvåttan.

Skolevegen blir bedre. Dagens skoleveg via Dolpa og Vikelvvegen er svært bratt, og den er vurdert som så trafikkfarlig at de minste barna får finansiert skoleskyss. Traseen vil også gi en tryggere forbindelse til andre viktige målpunkt på Vikåsen, som idrettsanlegg, butikk, friområdet ved Nydammen, turveinettet langs Vikelva og den viktige bussforbindelsen til Gløshaugen. 

Ny bussveg mellom Reppe og Vikåsen har vært planlagt med sikte på bedre busstilbud og direkterute i området. Planene ble lagt på is i 2019 på grunn av store kostnader samt at AtB mener traseen er mindre aktuell enn tidligere.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen