Gang- og sykkelvei mellom Vikåsen og Reppe

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
2023 (tidligst)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
6 mill. kr. (prosjektering)

Miljøpakken detaljplanlegger nå ny gang- og sykkelvei mellom Reppe og Vikåsen.

Planen er å bygge 1100 meter gang- og sykkelvei i 3 meter bredde inkl. veiskulder delvis
langs regulert trasé. Tiltaket inkluderer gang- og sykkelbru over Vikelva og kryss over Osvegen.

Gang- og sykkelveien vil gi gående og syklister en raskere og mer trafikksikker forbindelse mellom Reppe og Vikåsen. Dette vil også bli en viktig skolevei for barna som bor på Reppe og går på Vikåsen skole.

Ny bussveg mellom Reppe og Vikåsen har vært planlagt med sikte på bedre busstilbud og direkterute i området. Planene ble lagt på is i 2019 på grunn av store kostnader samt at AtB mener traseen er mindre aktuell enn tidligere.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion