Brundalsforbindelsen

Brundalsforbindelsen er planlagt som en hovedvegforbindelse mellom Omkjøringsvegen og Jonsvannsveien, fra krysset ved Ikea over til Charlottenlund videregående skole. Målet er å knytte bydelene i området bedre sammen, avlaste Skovgårdkrysset, motvirke gjennomgangstrafikk på de lokale vegene og legge til rette for nye kollektivruter i området. Prosjektet omfatter også et nytt, trafikksikkert gang- og sykkelsystem i området.

Det er foreløpig usikkerheter knyttet til finansiering og gjennomføring av Brundalsforbindelsen. Prosjektet sees i sammenheng med boligutviklingen i hele Trondheim øst, og våren 2018 pågår det et analysearbeid for å vurdere framtidig trafikk i hele bydelen. Ikke minst gjelder det hvordan kollektivtrafikkdekningen av disse skal bli. Analysen legges fram til politisk behandling før sommeren 2018.

Brundalsforbindelsen er delt inn i tre deltraséer. Bakgrunnen for at deltrasé 2 ikke fremmes i denne omgang, er behovet for mer avklaringer med hensyn til eksisterende bygninger og bystruktur i området.

Deltrasé 1 og 3 gir ingen føringer for valg av alternativ trasé for deltrasé 2. Deltrasé 3 planlegges i første omgang kun for kollektivtrafikk.

Relaterte prosjekter

Se alle treff