Brundalsforbindelsen

Prosjekttype:
Veg
Status:
Under planlegging


Brundalsforbindelsen er planlagt som en hovedvegforbindelse mellom Omkjøringsvegen og Jonsvannsveien, fra krysset ved Ikea over til Charlottenlund videregående skole. Målet er å knytte bydelene i området bedre sammen, avlaste Skovgårdkrysset, motvirke gjennomgangstrafikk på de lokale vegene og legge til rette for nye kollektivruter i området. Prosjektet omfatter også et nytt, trafikksikkert gang- og sykkelsystem i området.

Kartet viser nordre del av forbindelsen med fire felt inn i rundkjøring ved Omkjøringsvegen. Sør for Christian Bloms veg er det planlagt to felt.

I mai 2021 vedtok bystyret en plan for utbygging av området Øvre Rotvoll, inkludert en justert utgave av Brundalsforbindelsen. Kartet over viser en del av området med planlagt vegsystem. Vegen skal være ferdig før utbygging av boliger (gul farge) starter. I planen heter det blant annet at:
* Brundalsforbindelsen reguleres som en overordnet vegforbindelse fra E6 Omkjøringsvegen til FV 861 Jonsvannsveien.
* Brundalsforbindelsen skal ha to kjørefelt pluss to kollektivfelt fra E6 Omkjøringsvegen til Christian Bloms veg. Fra Christian Bloms veg til Jonsvannsveien reguleres den med kun to felt. Den krysser over Stokkbekkdalen i bru, med lengde ca. 75 meter.
* Hørløcks veg kobles inn på Brundalsforbindlelsen.

Det har i flere år vært usikkerhet knyttet til finansiering og gjennomføring. Miljøpakken har foreløpig ikke satt av midler i perioden 2021-2029. Det blir nå stilt krav om at utbyggerne av Øvre Rotvoll også må bidra før de kan starte boligbygging, noe som kan framskynde vegen.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan