Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 19 februar 2019

Lesetid: 3 min

Mer sykling og gåing med prøveprosjekt

Ved å omdisponere gatearealet, førte prøveprosjektet i Innherredsveien til at flere valgte å sykle og gå.

Syklister endret også sykkelrute, for å kunne sykle gjennom prøveprosjektet, viser en undersøkelse fra NTNU. Forskerne undersøkte hvordan Miljøpakkens prøveprosjekt med miljøgate i Innherredsveien førte til endringer i reisevaner, med særlig vekt på syklister og sykkelruter.

Fra fire til to kjørefelt

Prøveprosjektet i Innherredsveien startet sommeren 2017, da Miljøpakken stengte for gjennomkjøring med bil på strekningen fra Sirkus Shopping til rundkjøringen ved Solsiden. Gatearealet ble snevret inn fra fire til to kjørefelt, og på arealet som ble til overs, ble det bygget toveis sykkelveg.

En evaluering gjort av Rambøll viste at antall syklister hadde økt ved alle tellepunktene, med mellom 95 og 122 prosent. Forskerne ved NTNU ønsket å få mer innsikt i årsakene til at flere valgte å sykle.

Lokale brukere

Utvalget i undersøkelsen ble i hovedsak rekruttert i nabolaget og blant brukerne av prøveprosjektet, i tillegg til gjennom sosiale medier. Undersøkelsen gir derfor kun en indikasjon på reisemiddelfordelingen, ettersom utvalget ikke var representativt.

De største reisemiddelendringene:

Reisemiddel førReisemiddel etterEndring
KollektivSykkel6,7 %
Motorisert kjøretøySykkel4,5 %
KollektivGåing4,3 %
GåingSykkel4,2 %

Prøveprosjektet har altså lyktes i å få flere til å sykle, og de nye syklistene kommer fra alle de andre reisemidlene. Forholdene for de som går, har også blitt bedre, ettersom et betydelig antall har skiftet fra kollektiv til gåing. Det kan henge sammen med at fortauene oppleves som mer attraktive når det ikke er syklister der.

Her er en oversikt over endringene i reisemiddel:

Endret rute

En annen årsak til at det ble flere som syklet i Innherredsveien, var at de som allerede syklet, byttet rute for å kunne benytte seg av prøveprosjektet. Det var først og fremst ruter i parallellgatene som ble vraket.

Bedre forhold fører også til mer sykling: Undersøkelsen viste at 47 prosent av de som syklet mer enn én gang i måneden, syklet mer enn tidligere som følge av tiltaket, mens bare 1,7 prosent syklet mindre. Prøveprosjektet var like attraktivt for alle brukere, uavhengig av yrke, alder og kjønn.

Blir permanent

Våren 2018 ble det vedtatt at de permanente løsningene for Innherredsveien skal følge systemløsningene som ble brukt i prøveprosjektet. Endelig plan for gata blir trolig vedtatt sommeren 2019.

Mer om gateprosjektene i Miljøpakken.

I forbindelse med planarbeidet blir det informasjonsmøter 28. februar og 26. mars.