Gateprosjekter

Miljøpakken skal bygge om de store innfartsårene inn til og i Midtbyen.

De store gatene inn til og i Midtbyen skal rustes opp; Kongens gate, Olav Tryggvasons gate, Innherredsveien og Elgeseter gate. I tillegg til å bli viktige kollektivgater og metrobusstraséer, skal gatene gi gode forhold for alle som sykler og går, og legge til rette for mer handel og aktivitet.

Les mer under hvert prosjekt for detaljer om planer og framdrift.

I november 2018 varslet vi om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensvurdering for alle gateprosjektene.

Planprogram Kongens Gate

Planprogram Innherredsveien

Tiltakshaver og forslagsstiller for Kongens gate og Innherredsveien er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken. For Olav Tryggvasons gate og Elgeseter gate er tiltakshaver og forslagsstiller Trondheim kommune på vegne av Miljøpakken.

Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt grunnlag for å fornye kollektivtraséen i tråd med 0-vekstmålet og føringer som er gitt i Bymiljøavtalen.

De som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Planprogrammet som legges på høring samtidig skal fastlegge premisser for prosess, medvirkning og krav til utredninger i det videre arbeidet med løsningsforslaget.

Hensikten med varsel om oppstart og høring av planprogrammet er å få innspill til foreslått medvirkningsprosess og forhold som kan påvirke utforming og valg av løsninger.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet for Kongens gate eller Innherredsveien, sendes skriftlig til e-post: firmapost-midt@vegvesen.no, eller med vanlig post til Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE

Kommentarer/merknader til planarbeidet for Olav Tryggvasons gate eller Elgeseter gate sendes Trondheim kommune: lacie.goff@trondheim.kommune.no eller til Trondheim kommune, Byplankontoret, postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Frist for innspill er 15. desember 2018.